Vidaregåande opplæring

Vidaregåande opplæring er ein del av den 13-årige grunnopplæringa.

Den 13-årige grunnopplæringa skal ha høg kvalitet. Den skal gje den einskilde eleven og samfunnet naudsynte føresetnader for framtidig velferd, verdiskaping og ei berekraftig utvikling. Opplæringa skal gje alle elevar dugleikar, haldningar og verdiar som gjer dei i stand til å meistre eigne liv for deltaking i arbeids- og samfunnsliv. Skal dette vere mogleg må alle inkluderast og oppleve meistring i grunnopplæringa. Det overordna målet for kommunane er å innfri det samfunnsmandatet.

I Fylkesatlas finnes en oversikt over alle skular i Sogn og Fjordane.

Sjå Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside for informasjon om opplæring.

Velg statistikk

Overgang frå grunnskule til vidaregåande opplæring

Elevar på utdanningsprogram etter kjønn

Fullført innan fem år

Slutta innan fem år

Fag og yrkesopplæringa

Overgang vg2-vg3/lære

Elevundersøkinga Vg1

Lærlingundersøkinga