Grunnskule

Grunnskulen er ein del av den 13-årige grunnopplæringa.

Den 13-årige grunnopplæringa skal ha høg kvalitet. Den skal gje den einskilde eleven og samfunnet naudsynte føresetnader for framtidig velferd, verdiskaping og ei berekraftig utvikling. Opplæringa skal gje alle elevar dugleikar, haldningar og verdiar som gjer dei i stand til å meistre eigne liv for deltaking i arbeids- og samfunnsliv. Skal dette vere mogleg må alle inkluderast og oppleve meistring i grunnopplæringa. Det overordna målet for kommunane er å innfri det samfunnsmandatet.

I Fylkesatlas finnes en oversikt over alle skular i Sogn og Fjordane.

Sjå Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside for informasjon om opplæring.

Velg statistikk

Elevar i grunnskulen

Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn

Grunnskulepoeng

Elevundersøkinga 7. og 10. trinn

Skuletrivsel blant ungdomsskuleelevar

Tidsbruk på lekser og skulearbeid blant ungdomsskuleelevane