Utdanningsnivå i fylket

Både i Sogn og Fjordane og i landet totalt har delen med høgskule- og universitetsutdanning auka dei siste mange år. Sogn og Fjordane ligg i midtsjiktet blant fylka rangert frå lågast til høgast prosentdel med utdanning frå universitet eller høgskule.

Velg statistikk

Universitets- og høgskulenivå per fylke

Universitets- og høgskulenivå per kommune

Utdanningsnivå over tid

Utdanningsnivå etter alder

Utdanningsnivå og innvandrarar

Kjønnsforskjellar i utdanningsnivå