Barnehage

I Sogn og Fjordane var det i 2016 152 barnehagar fordelt i dei ulike kommunane. Om lag 77 prosent var kommunale barnehagar og 23 prosent var private barnehagar. 

Barnehagane i Sogn og Fjordane har i gjennomsnitt har 5,7 barn per vaksen, dette er litt færre barn pr. vaksen enn det nasjonale nivå med 6 barn per vaksen.

Når det gjeld opphaldsareal per barn, ligg Sogn og Fjordane med 6,5 m2 per barn litt høgare enn landet som i snitt har 5,6 m2 opphaldsareal per barn.

På Barnehagefakta kan du finne barnehagestatistikk for kvar einskild kommune og barnehage.

Kjelde: Utdanningsdirektoratets statistikkportal, Barnehagefakta, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og SSB tabell 09220.

Velg statistikk

Barnehagedekning 1-2 år

Barnehagedekning 3-5 år

Barn i barnehagen per språkbakgrunn

Minoritetsspråklege born i barnehage. Per fylke

Pedagognorm