Opplæring

Opplæring skal bidra til å utvikle elevane sine faglege dugleikar og læringsstrategiar, men også deira sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk tenking og medverknad i demokratiske prosessar.


Sjå Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside for informasjon om opplæring.

Barnehage

Velg statistikk

Barnehagedekning 1-2 år

Barnehagedekning 3-5 år

Barn i barnehagen per språkbakgrunn

Minoritetsspråklege born i barnehage. Per fylke

Pedagognorm

Grunnskule

Velg statistikk

Elevar i grunnskulen

Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn

Grunnskulepoeng

Elevundersøkinga 7. og 10. trinn

Skuletrivsel blant ungdomsskuleelevar

Tidsbruk på lekser og skulearbeid blant ungdomsskuleelevane

Dialogmøte i regionane

Velg statistikk

Dialogmøte i regionane 2017

Dialogmøte i regionane 2018

Dialogmøte i regionane 2019

Vidaregåande opplæring

Velg statistikk

Overgang frå grunnskule til vidaregåande opplæring

Elevar på utdanningsprogram etter kjønn

Fullført innan fem år

Slutta innan fem år

Fag og yrkesopplæringa

Overgang vg2-vg3/lære

Elevundersøkinga Vg1

Lærlingundersøkinga

Vidaregåande opplæring for vaksne

Velg statistikk

Vidaregåande opplæring for vaksne

Fagskule

Velg statistikk

Studentar i fagskuleutdanning

Høgare utdanning

Velg statistikk

Tal studentar i fylket

Tal studentar fordelt på avdeling

Utdanningsnivå i fylket

Velg statistikk

Universitets- og høgskulenivå per fylke

Universitets- og høgskulenivå per kommune

Utdanningsnivå over tid

Utdanningsnivå etter alder

Utdanningsnivå og innvandrarar

Kjønnsforskjellar i utdanningsnivå