Opplæring

Opplæring skal bidra til å utvikle elevane sine faglege dugleikar og læringsstrategiar, men også deira sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk tenking og medverknad i demokratiske prosessar.


Sjå Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside for informasjon om opplæring.

Høgare utdanning

Velg statistikk

Talet på studentar

Registrerte studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Tal studentar. Prosentvis endring 2011 - 2015

Endring tal studentar

Studiepoeng per student

Strykprosent ved statlege høgskular

Barnehage

Velg statistikk

Barnehagedekning 1-2 år

Barnehagedekning 3-5 år

Barnehagedekning per språkbakgrunn

Minoritetsspråklege born i barnehage. Per fylke

Pedagogisk leiar i mellombels stilling

Utdanningsnivå i fylket

Velg statistikk

Universitets- og høgskolenivå per fylke

Universitets- og høgskolenivå per kommune

Utdanningsnivå over tid

Utdanningsnivå etter alder

Utdanning og kjønn

Utdanningsnivå og innvandrarar

Grunnskule

Velg statistikk

Elevar i grunnskulen

Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn

Grunnskulepoeng per kommune

Elevundersøkinga 7. og 10. trinn

Vidaregåande opplæring

Velg statistikk

Overgang frå grunnskule til vidaregåande opplæring

Elevar på utdanningsprogram etter kjønn

Fullført innan fem år

Sluttarer innan fem år

Fag og yrkesopplæringa

Overgang vg2-vg3/lære

Elevundersøkinga Vg1

Lærlingeundersøkinga

Vidaregåande opplæring for vaksne

Velg statistikk

Søknader om vidaregåande opplæring for vaksne