Opplæring

Opplæring skal bidra til å utvikle elevane sine faglege dugleikar og læringsstrategiar, men også deira sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk tenking og medverknad i demokratiske prosessar.


Sjå Sogn og Fjordane fylkeskommune si nettside for informasjon om opplæring.

Barnehage

Velg statistikk

Barnehagedekning 1-2 år

Barnehagedekning 3-5 år

Barn i barnehagen per språkbakgrunn

Minoritetsspråklege born i barnehage. Per fylke

Pedagognorm

Grunnskule

Velg statistikk

Elevar i grunnskulen

Nasjonale prøver 5., 8. og 9. trinn

Grunnskulepoeng

Elevundersøkinga 7. og 10. trinn

Dialogmøte i regionane 2017

Velg statistikk

Dialogmøte i regionane 2017

Vidaregåande opplæring

Velg statistikk

Overgang frå grunnskule til vidaregåande opplæring

Elevar på utdanningsprogram etter kjønn

Fullført innan fem år

Slutta innan fem år

Fag og yrkesopplæringa

Overgang vg2-vg3/lære

Elevundersøkinga Vg1

Lærlingundersøkinga

Vidaregåande opplæring for vaksne

Velg statistikk

Søknader om vidaregåande opplæring for vaksne

Utdanningsnivå i fylket

Velg statistikk

Universitets- og høgskolenivå per fylke

Universitets- og høgskolenivå per kommune

Utdanningsnivå over tid

Utdanningsnivå etter alder

Utdanning og kjønn

Utdanningsnivå og innvandrarar

Høgare utdanning

Velg statistikk

Talet på studentar

Registrerte studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

Tal studentar. Prosentvis endring 2011 - 2015

Endring tal studentar

Studiepoeng per student

Strykprosent ved statlege høgskular