Alders- og kjønnssamansetjing

Sogn og Fjordane har to hovudutfordringar når det gjeld folkesetnad. For det fyrste har fylket ei eldre folkemengd enn landet elles. For det andre er det skeiv kjønnsbalanse i dei fleste kommunane, og prognosane syner eit vedvarande underskot av kvinner i fylket.

Velg statistikk

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordeling - Kvinner per 100 menn

Alderssamansetjinga. Prosent

Alderssamansetjinga over tid

Gjennomsnittsalder per kommune