Folkesetnad

Under folkesetnad finn ein oversikt over følgjande tema:                    

Folkemengde pr. 1 januar 2000 - 2016: Sogn og Fjordane. Kjelde: SSB

Folketalsutvikling

Velg statistikk

Tal innbyggarar

Folketal per kommune

Grunnkretsar i fylket

Folketalsutvikling i Sogn og Fjordane 2010 - 2016

Folketalsendring 2010 - 2017. Prosent

Kvartalsvis folketalsutvikling

Flytting og innvandring

Velg statistikk

Flytting til Sogn og Fjordane

Innvandrarar per kommune

Innvandrarar over tid

Netto innanlandsk flytting. Per kommune

Nettoinnvandring. Per kommune

Utflytting. Ikkje-vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning

Innflyttarar i prosent av befolkning

Flyttestraumar innad i fylket

Flyttestraumar inn og ut av fylket, 2010-2016

Utflyttingsgrad blant sysselsette og ikkje-sysselsette

Utflyttingsgrad for sysselsette og ikkje-sysselsette innvandrarar.

Flytting til og frå landet elles

Folketalsframskrivingar

Velg statistikk

Framskrive folketalsutvikling 2016-2040. Per kommune

Historisk og framskrive folketalsutvikling 2016-2040.

Folketalsframskriving, 2017-2030

Alders- og kjønnssamansetjing

Velg statistikk

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordeling - Kvinner per 100 menn

Alderssamansetjinga. Prosent

Alderssamansetjinga over tid

Gjennomsnittsalder per kommune