Folkesetnad

Analyse av folketalsendring legg premissar for handlingsrommet vi har i samfunnsplanlegginga, og syner kva utfordringar vi står ovanfor. 

Demografi er meir en folketal, det seier også noko om samansetjinga av befolkninga. Vi delar gjerne demografi opp i kjønn, alder og etnisk opphav. Med etnisk opphav meiner vi her ei gruppe med felles særtrekk, språk eller kultur. Endringar i befolkninga skjer både ved fødsel og død, men også ved innflytting og utflytting. I arbeidet med demografi vert ein spesielt oppteken av korleis ulike sosiale, økonomiske og politiske sider ved samfunnsutviklinga påverkar og vert påverka av dei demografiske endringane over tid. Demografiske endringar er difor eit viktig utgangspunkt for å kunne seie noko om dei utfordringane Sogn og Fjordane står overfor i åra som kommer, innafor dei fleste områda i samfunnet. 

Folketalsutvikling

Velg statistikk

Tal innbyggarar

Folketal per kommune

Årleg folketalsutvikling i Sogn og Fjordane

Folketalsendring. Prosent

Kvartalsvis folketalsutvikling

Flytting og innvandring

Velg statistikk

Innvandrarar per kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre. Etter opphavsland

Netto innanlandsk flytting. Per kommune

Nettoinnvandring. Per kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning

Flyttestraumar innad i fylket

Flyttestraumar inn og ut av fylket, 2010-2016

Utflyttingsgrad blant sysselsette og ikkje-sysselsette

Utflyttingsgrad for sysselsette og ikkje-sysselsette innvandrarar.

Flytting til og frå landet elles

Innenlandsk nettoinnflytting til kommuner

Innenlandsk nettoinnflytting til fylket

Folketalsframskrivingar

Velg statistikk

Historisk og framskrive folketalsutvikling 2016-2040.

Framskrive folketalsendring i prosent 2018-2040. Per kommune

Folketalsframskriving, 2017-2030

Alders- og kjønnssamansetjing

Velg statistikk

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordeling - Kvinner per 100 menn

Alderssamansetjinga. Prosent

Alderssamansetjinga over tid

Gjennomsnittsalder per kommune