Folkesetnad

Under folkesetnad finn ein oversikt over følgjande tema:                    

Folkemengde pr. 1 januar 2000 - 2016: Sogn og Fjordane. Kjelde: SSB

Folketalsutvikling

Velg statistikk

Tal innbyggarar 2000 - 2017

Folketal per kommune

Folketalsutvikling per kommune. Prosent

Grunnkretsar i fylket

Folketalsutvikling i Sogn og Fjordane 2010 - 2016

Folketalsendring 2010 - 2017. Prosent

Folketalsutvikling 2016-17

Kvartalsvis folketalsutvikling

Flytting og innvandring

Velg statistikk

Flytting til Sogn og Fjordane

Innvandrarar per kommune

Kvar kjem innvandrarane frå

Innvandrarar over tid

Asylsøkjarar

Innalandsk flytting per fylke

Innalandsk flytting per fylke. Over tid

Flytting etter utdanning

Netto innlands flytting. Per kommune

Netto innvandring. Per kommune

Utflytting. Ikkje-vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per fylke

Utflytting. Vestlege innvandrarar. Per kommune

Folketalsframskrivingar

Velg statistikk

Framskrive folketalsutvikling 2016-2040. Per kommune

Historisk og framskrive folketalsutvikling 2016-2040.

Alders- og kjønnssamansetjing

Velg statistikk

Kjønnsfordeling

Kjønnsfordeling - Kvinner per 100 menn

Alderssamansetjinga. Prosent

Alderssamansetjinga over tid

Gjennomsnittsalder per kommune