Sysselsetjingutvikling og sysselsetjingsgrad

2016 var eit godt år for sysselsetjingsutviklinga i Sogn og Fjordane. Spesielt gledeleg er det at veksten i privat sektor var god, med over 300 fleire sysselsette ved utgangen av 2016 enn ved utgangen av 2015. Det svarar til omlag ein prosent vekst. I same periode hadde Noreg som heilskap negativ utvikling på 0,3 prosent innanfor privat sektor. Det er den sterke sysselsetjingsveksten innanfor industri og bygg og anleggsnæringa som forklarar størsteparten av denne utviklinga i Sogn og Fjordane. 

Elles er arbeidsløysa i Sogn og Fjordane lågast i landet, medan sysselsetjingsgraden er høgst både for menn og kvinner.

Velg statistikk

Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassutvikling). Per fylke

Sysselsetjingsgrad menn

Sysselsetjingsgrad kvinner

Sysselsetjingsgrad. Per kommune

Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassar). Per kommune