Pendling

Pendling i Sogn og Fjordane

På fylkesnivå har det over fleire år vore ein auke i andelen sysselsette som pendlar til ein anna kommune enn der dei bur.

Ved utgangen av 2016 var det 54 137 sysselsette med arbeidssted i Sogn og Fjordane, medan det var 56 003 sysselsette busett i fylket.

Som ein konsekvens av underskotet på arbeidsplassar i forhold til arbeidsstyrken, har nokon sysselsettearbeidsstaden sin i ein annan kommune en der dei bur.

Av dei sysselsette med bustad i Sogn og Fjordane jobbar 75 prosent, (om lag 41 850 sysselsette) i same kommune som dei bur, medan 17 prosent (om lag 9 550 sysselsette) pendlar over kommunegrenser internt i fylket. Dei resterende 8 prosent, om lag 4 600 sysselsette, pendlar ut av fylket.

Om lag 2 700 sysselsette pendlar inn i fylket, dette svarer til 5 prosent av alle sysselsette som jobbar i fylket.


Kjelde: SSB, tabell 03321

Velg statistikk

Nettopendling

Utpendling i prosent

Innpendling i prosent

Pendlingsstraumar i fylket

Pendling over fylkesgrensa