Næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping

Arbeidsplassutviklinga er, saman med folketalsutviklinga, dei mest sentrale storleikane vi må omtale og analysere for å forstå den regionale utviklinga. 

Statistikk for næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Inneheld data frå SSB, NAV, Norsk forskningsråd og data tilrettelagt av SSB for Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Klikk her for å komme til Verdiskapingspanelet - eit panel for å overvåke utviklinga av indikatorane sett i Verdiskapingsplanen. 

  Sysselsetjingutvikling og sysselsetjingsgrad

  Velg statistikk

  Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassutvikling). Per fylke

  Sysselsetjingsgrad menn

  Sysselsetjingsgrad kvinner

  Sysselsetjingsgrad. Per kommune

  Arbeidsmarknad

  Velg statistikk

  Arbeidsløysa per fylke. Prosent

  Arbeidsløysa over tid samanlikna med landet. Prosent

  Arbeidsløysa i Sogne-kommunane. Prosent

  Arbeidsløysa i HAFS-kommunane. Prosent

  Arbeidsløysa i Sunnfjord-kommunane. Prosent

  Arbeidsløysa i Nordfjord-kommunane. Prosent

  Stillingstilgang i Sogn

  Stillingstilgang i HAFS-kommunane

  Stillingstilgang i Sunnfjord

  Stillingstilgang i Nordfjord

  Ytingar frå NAV

  Legemeldt sjukefråvær etter kommune

  Pendling

  Velg statistikk

  Nettopendling

  Utpendling i prosent

  Innpendling i prosent

  Pendlingsstraumar i fylket

  Pendling over fylkesgrensa

  Føretak: Etablering, utvikling og overlevingsgrad

  Velg statistikk

  Nye føretak. Per fylke

  Nye føretak. Per kommune

  Sysselsetjing per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår

  Verdiskaping

  Velg statistikk

  Verdiskaping. Per næring.

  Verdiskaping. Per kommune

  Verdiskaping per sysselsett. Per kommune

  Næringsstruktur

  Velg statistikk

  Næringsstruktur. Prosent

  Næringsstruktur for Sogn og Fjordane. Absolutte tal

  Næringsstruktur per kommune. Absolutte tal

  Sysselsetjingsutvikling i offentleg sektor

  Sysselsetjingsutvikling i privat sektor

  Sysselsette i offentleg sektor. Per kommune.

  Sysselsetjingsutvikling. Per næring. Sogn og Fjordane og Noreg

  Sysselsetjing fordelt på sektor

  Eksterne rapportar

  Velg statistikk

  Regional analyse for 2016

  "Nøkkeltal for vestlandet"- Rapport om næringane: Marin, maritim, ikkje-fornybar og fornybar energi

  Regional analyse 2017

  Regional analyse 2018