Næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping

Arbeidsplassutviklinga er, saman med folketalsutviklinga, dei mest sentrale storleikane vi må omtale og analysere for å forstå den regionale utviklinga. 

Statistikk for næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Inneheld data frå SSB, NAV, Norsk forskningsråd og data tilrettelagt av SSB for Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Klikk her for å komme til Verdiskapingspanelet - eit panel for å overvåke utviklinga av indikatorane sett i Verdiskapingsplanen. 

  Sysselsetjingutvikling og sysselsetjingsgrad

  Velg statistikk

  Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassutvikling). Per fylke

  Sysselsetjingsgrad menn

  Sysselsetjingsgrad kvinner

  Sysselsetjingsgrad. Per kommune

  Arbeidsmarknad

  Velg statistikk

  Arbeidsløysa per fylke. Prosent

  Arbeidsløysa over tid samanlikna med landet. Prosent

  Arbeidsløysa i Sogne-kommunane. Prosent

  Arbeidsløysa i HAFS-kommunane. Prosent

  Arbeidsløysa i Sunnfjord-kommunane. Prosent

  Arbeidsløysa i Nordfjord-kommunane. Prosent

  Stillingstilgang i Sogn

  Stillingstilgang i HAFS-kommunane

  Stillingstilgang i Sunnfjord

  Stillingstilgang i Nordfjord

  Ytingar frå NAV

  Legemeldt sjukefråvær etter kommune

  Pendling

  Velg statistikk

  Nettopendling

  Utpendling i prosent

  Innpendling i prosent

  Pendlingsstraumar i fylket

  Pendling over fylkesgrensa

  Føretak: Etablering, utvikling og overlevingsgrad

  Velg statistikk

  Nye føretak. Per fylke

  Nye føretak. Per kommune

  Sysselsetjing per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår

  Sysselsette per overlevde føretak ved femte overlevingsår. Fordelt på næring

  Verdiskaping

  Velg statistikk

  Verdiskaping. Per næring.

  Verdiskaping. Per kommune

  Verdiskaping per sysselsett. Per kommune

  Næringsstruktur

  Velg statistikk

  Næringsstruktur. Prosent

  Næringsstruktur for Sogn og Fjordane. Absolutte tal

  Næringsstruktur per kommune. Absolutte tal

  Sysselsetjingsutvikling i offentleg sektor

  Sysselsetjingsutvikling i privat sektor

  Sysselsette i offentleg sektor. Per kommune.

  Sysselsetjingsutvikling. Per næring. Sogn og Fjordane og Noreg

  Sysselsetjing fordelt på sektor

  Fiskeri

  Velg statistikk

  Tal fiskarar. Prosent

  Tal fiskarar. Absolutte tal

  Fiskefartøyas storleik

  Fangst frå fartøy frå Sogn og Fjordane. Per ilandføringsfylke

  Fangst. Per fiskefartøyas heimfylke

  Fangst. Per ilandføringsfylke

  Ilandført fangst i Sogn og Fjordane. Per fartøyas heimfylke

  Fangst. Per ilandføringskommune

  Fangst. Per fiskefartøyas heimkommune

  Fiskefartøyas storleik. Prosent

  Akvakultur og fiskeforedling

  Velg statistikk

  Akvakulturløyve i drift

  Sal av matfisk. Per fylke

  Sal av matfisk. Per fiskeslag

  Produktivitet i akvakulturnæringa

  Årsaker til tap av fisk

  Årsaker til tap av fisk. Prosent

  Sysselsetjing i akvakulturnæringa. Per fylke

  Sysselsetjingsutvikling innan fiskeforedling. Absolutte tal

  Sysselsetjingsutvikling innan fiskeforedling. Indekserte tal

  Reiseliv

  Velg statistikk

  Overnattingar i overnattingsverksemder. Prosentvis endring

  Overnattingar etter turistanes heimland

  Kapasitetsutnytting for hotellrom per måned

  Hotellovernattingar av nordmenn

  Hotellovernattingar av utanlandske turistar

  Hotellovernatting etter formål

  Campingovernattingar av nordmenn

  Campingovernattingar av utanlandske turistar

  Sysselsette i reiselivsnæringa

  Eksterne rapportar

  Velg statistikk

  Regional analyse for 2016

  "Nøkkeltal for vestlandet"- Rapport om næringane: Marin, maritim, ikkje-fornybar og fornybar energi

  Regional analyse 2017