Næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping

Statistikk for næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping i Sogn og Fjordane. Inneheld data frå SSB, NAV, Norsk forskningsråd og data tilrettelagt av SSB for Sogn og Fjordane fylkeskommune. 


Statistikken om sysselsetjing og næringsutviklng omfattar følgjande tema

Sysselsetjingutvikling og sysselsetjingsgrad

Velg statistikk

Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassutvikling). Per fylke

Sysselsetjingsgrad menn

Sysselsetjingsgrad kvinner

Sysselsetjingsgrad. Per kommune

Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassar). Per kommune

Arbeidsmarknad

Velg statistikk

Arbeidsløysa per fylke. Prosent

Arbeidsløysa over tid samanlikna med landet. Prosent

Arbeidsløysa i Sogne-kommunane. Prosent

Arbeidsløysa i HAFS-kommunane. Prosent

Arbeidsløysa i Sunnfjord-kommunane. Prosent

Arbeidsløysa i Nordfjord-kommunane. Prosent

Stillingstilgang i Sogn

Stillingstilgang i HAFS-kommunane

Stillingstilgang i Sunnfjord

Stillingstilgang i Nordfjord

Ytingar frå NAV

Legemeldt sjukefråvær etter kommune

Pendling

Velg statistikk

Nettopendling

Utpendling i prosent

Innpendling i prosent

Pendlingsstraumar i fylket

Pendling over fylkesgrensa

Føretak: Etablering, utvikling og overlevingsgrad

Velg statistikk

Nye føretak. Per fylke

Nye føretak. Per kommune

Nye føretak. Per næring.

Nye føretak. Differanse mellom Sogn og Fjordane og Noreg. Per næring

Tilsette i føretak etablert inneverande år

Tilsette i føretak etablert inneverande år. Prosent av total sysselsetjing

Sysselsetjing per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår

Sysselsette per overlevde føretak ved femte overlevingsår. Fordelt på næring

Verdiskaping

Velg statistikk

Verdiskaping. Per næring.

Verdiskaping. Per kommune

Verdiskaping per sysselsett. Per kommune

Næringsstruktur

Velg statistikk

Næringsstruktur. Prosent

Næringsstruktur per kommune. Absolutte tal

Sysselsetjingsutvikling i offentleg sektor

Sysselsetjingsutvikling i privat sektor

Sysselsette i offentleg sektor. Per kommune.

Sysselsetjingsutvikling. Per næring. Sogn og Fjordane og Noreg

Sysselsetjingsutvikling. Per næring i Sogn og Fjordane

Sysselsetjing fordelt på sektor

Fiskeri

Velg statistikk

Tal fiskarar. Prosent

Tal fiskarar. Absolutte tal

Fiskefartøyas storleik

Fangst frå fartøy frå Sogn og Fjordane. Per ilandføringsfylke

Fangst. Per fiskefartøyas heimfylke

Fangst. Per ilandføringsfylke

Ilandført fangst i Sogn og Fjordane. Per fartøyas heimfylke

Fangst. Per ilandføringskommune

Fangst. Per fiskefartøyas heimkommune

Fiskefartøyas storleik. Prosent

Akvakultur og fiskeforedling

Velg statistikk

Akvakulturløyve i drift

Sal av matfisk. Per fylke

Sal av matfisk. Per fiskeslag

Produktivitet i akvakulturnæringa

Årsaker til tap av fisk

Årsaker til tap av fisk. Prosent

Sysselsetjing i akvakulturnæringa. Per fylke

Sysselsetjingsutvikling innan fiskeforedling. Absolutte tal

Sysselsetjingsutvikling innan fiskeforedling. Indekserte tal

Reiseliv

Velg statistikk

Overnattingar i overnattingsverksemder. Prosentvis endring

Overnattingar etter turistanes heimland

Kapasitetsutnytting for hotellrom per måned

Hotellovernattingar av nordmenn

Hotellovernattingar av utanlandske turistar

Hotellovernatting etter formål

Campingovernattingar av nordmenn

Campingovernattingar av utanlandske turistar

Sysselsette i reiselivsnæringa

Eksterne rapportar

Velg statistikk

Regional analyse for 2016

"Nøkkeltal for vestlandet"- Rapport om næringane: Marin, maritim, ikkje-fornybar og fornybar energi

Regional analyse 2017