Næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping

Arbeidsplassutviklinga er, saman med folketalsutviklinga, dei mest sentrale storleikane vi må omtale og analysere for å forstå den regionale utviklinga. Statistikk for næringsutvikling, sysselsetjing og verdiskaping i Sogn og Fjordane inneheld data frå SSB, NAV, Norsk forskningsråd, Panda og data tilrettelagt av SSB for Sogn og Fjordane fylkeskommune. 


Relevant lesing: 


Sysselsetjingutvikling og sysselsetjingsgrad

Velg statistikk

Sysselsetjingsutvikling (arbeidsplassutvikling). Per fylke

Sysselsetjingsgrad menn

Sysselsetjingsgrad kvinner

Sysselsetjingsgrad. Per kommune

Arbeidsmarknad

Velg statistikk

Arbeidsløysa per fylke. Prosent

Arbeidsløysa over tid samanlikna med landet. Prosent

Arbeidsløysa i Sogne-kommunane. Prosent

Arbeidsløysa i HAFS-kommunane. Prosent

Arbeidsløysa i Sunnfjord-kommunane. Prosent

Arbeidsløysa i Nordfjord-kommunane. Prosent

Stillingstilgang i Sogn

Stillingstilgang i HAFS-kommunane

Stillingstilgang i Sunnfjord

Stillingstilgang i Nordfjord

Ytingar frå NAV

Legemeldt sjukefråvær etter kommune

Pendling

Velg statistikk

Nettopendling

Utpendling i prosent

Innpendling i prosent

Pendlingsstraumar i fylket

Pendling over fylkesgrensa

Føretak: Etablering, utvikling og overlevingsgrad

Velg statistikk

Nye føretak. Per fylke

Nye føretak. Per kommune

Sysselsetjing per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår

Verdiskaping

Velg statistikk

Verdiskaping. Per næring.

Verdiskaping. Per kommune

Verdiskaping per sysselsett. Per kommune

Næringsstruktur

Velg statistikk

Næringsstruktur. Prosent

Næringsstruktur for Sogn og Fjordane. Absolutte tal

Næringsstruktur per kommune. Absolutte tal

Sysselsetjingsutvikling i offentleg sektor

Sysselsetjingsutvikling i privat sektor

Sysselsette i offentleg sektor. Per kommune.

Sysselsetjingsutvikling. Per næring. Sogn og Fjordane og Noreg

Sysselsetjing fordelt på sektor

Eksterne rapportar

Velg statistikk

Regional analyse for 2016

"Nøkkeltal for vestlandet"- Rapport om næringane: Marin, maritim, ikkje-fornybar og fornybar energi

Regional analyse 2017

Regional analyse 2018