Solund

Solund kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Solund kommune

Folketalsutvikling i Solund

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Solund

Tal innbyggarar Solund kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Solund

Grunnkrets kart - Solund kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Solund kommune

Kjønnsbalanse i Solund kommune

Folketal etter alder i Solund

Alderssamansetjinga over tid i Solund

Folketalsframskriving for Solund kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Solund kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Solund

Innflyttarar i prosent av befolkning, Solund

Flyttestraumar inn og ut av Solund

Folketalsframskriving, 2017-2030. Solund

Sysselsetjing og næringsutvikling i Solund

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Solund kommune

Ledige stillingar for Solund kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Solund kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Solund

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Solund

Velg statistikk

Folkesetnad i Solund

Oppvekst- og levekår i Solund

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Solund

Skader og ulykker i Solund

Helserelatert åtferd i Solund

Helsetilstand i Solund

Tannhelse i Solund kommune

Mangfald likestilling og integrering i Solund

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Solund kommune