Solund kommune

Solund kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Solund kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar Solund kommune

Årleg folketalsutvikling i Solund kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Solund kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Solund kommune

Kvar kjem innvandrarane i Solund kommune frå?

Kjønnsbalanse i Solund kommune

Folketal etter alder i Solund kommune

Folketalsframskriving for Solund kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Solund kommune

Flyttestraumar inn og ut av Solund

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Solund

Folketalsframskriving, 2017-2030. Solund

Levekår og folkehelse i Solund kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Solund kommune

Næringsliv og sysselsetting i Solund kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Solund kommune

Ledige stillingar for Solund kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Solund kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Solund

Bustad og bustadforhold i Solund kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Solund?

Korleis bur innbyggarane i Solund?

Kva type bustader er det i Solund kommune?

Miljø og klima i Solund kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Solund kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Solund kommune

Mangfald likestilling og integrering i Solund kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Solund kommune