Solund kommune

Solund kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Solund kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Solund kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar Solund kommune

Årleg folketalsutvikling i Solund kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Solund

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Solund kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Solund kommune

Kjønnsbalanse i Solund kommune

Folketal etter alder i Solund

Alderssamansetjinga over tid i Solund

Folketalsframskriving for Solund kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Solund kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Solund

Innflyttarar i prosent av befolkning, Solund

Flyttestraumar inn og ut av Solund

Folketalsframskriving, 2017-2030. Solund

Levekår og folkehelse i Solund kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Solund kommune

Næringsliv og sysselsetting i Solund kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Solund kommune

Ledige stillingar for Solund kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Solund kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Solund

Bustad og bustadforhold i Solund kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Solund?

Korleis bur innbyggarane i Solund?

Kva type bustader er det i Solund kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Solund kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Solund kommune