Befolkningsutvikling- og samansetning i Hornindal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Hornindal kommune

Årleg folketalsutvikling i Hornindal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Hornindal kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Hornindal kommune

Kvar kjem innvandrarane i Hornindal kommune frå?

Kjønnsbalanse i Hornindal kommune

Folketal etter alder i Hornindal kommune

Folketalsframskriving for Hornindal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Hornindal kommune

Flyttestraumar inn og ut av Hornindal

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Hornindal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Hornindal