Hornindal kommune

Hornindal kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Hornindal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Hornindal kommune

Årleg folketalsutvikling i Hornindal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Hornindal kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Hornindal kommune

Kvar kjem innvandrarane i Hornindal kommune frå?

Kjønnsbalanse i Hornindal kommune

Folketal etter alder i Hornindal kommune

Folketalsframskriving for Hornindal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Hornindal kommune

Flyttestraumar inn og ut av Hornindal

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Hornindal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Hornindal

Levekår og folkehelse i Hornindal kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Hornindal kommune

Næringsliv og sysselsetting i Hornindal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hornindal kommune

Arbeidsløysa for Hornindal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Hornindal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hornindal

Bustad og bustadforhold i Hornindal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Hornindal?

Korleis bur innbyggarane i Hornindal?

Kva type bustader er det i Hornindal kommune?

Miljø og klima i Hornindal kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Hornindal kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Hornindal kommune

Mangfald likestilling og integrering i Hornindal kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Hornindal kommune