Hornindal kommune

Hornindal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Hornindal kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Hornindal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Hornindal kommune

Årleg folketalsutvikling i Hornindal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Hornindal

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Hornindal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Hornindal kommune

Kjønnsbalanse i Hornindal kommune

Folketal etter alder i Hornindal

Alderssamansetjinga over tid i Hornindal

Folketalsframskriving for Hornindal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Hornindal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Hornindal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Hornindal

Flyttestraumar inn og ut av Hornindal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Hornindal

Levekår og folkehelse i Hornindal kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Hornindal kommune

Næringsliv og sysselsetting i Hornindal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hornindal kommune

Arbeidsløysa for Hornindal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Hornindal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hornindal

Bustad og bustadforhold i Hornindal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Hornindal?

Korleis bur innbyggarane i Hornindal?

Kva type bustader er det i Hornindal kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Hornindal kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Hornindal kommune