Vik

Vik kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Vik kommune

Folketalsutvikling i Vik

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Vik

Tal innbyggara i Vik kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Vik

Grunnkrets kart - Vik kommune

Folketal etter alder i Vik

Alderssamansetjinga over tid i Vik

Kjønnsbalanse i Vik kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. i Vik kommune

Folketalsframskriving for Vik kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Vik kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Vik

Innflyttarar i prosent av befolkning, Vik

Flyttestraumar inn og ut av Vik

Folketalsframskriving, 2017-2030. Vik

Sysselsetjing og næringsutvikling i Vik

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Vik kommune

Ledige stillingar for Vik kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Vik kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Vik

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Vik

Velg statistikk

Folkesetnad i Vik

Oppvekst- og levekår i Vik

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Vik

Skader og ulykker i Vik

Helserelatert åtferd i Vik

Helsetilstand i Vik

Tannhelse i Vik kommune

Mangfald likestilling og integrering i Vik

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Vik kommune