Vik kommune

Vik kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Vik kommune

Velg statistikk

Tal innbyggara i Vik kommune

Årleg folketalsutvikling i Vik kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Vik kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Vik kommune

Folketal etter alder i Vik kommune

Kjønnsbalanse i Vik kommune

Kvar kjem innvandrarane i Vik kommune frå?

Folketalsframskriving for Vik kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Vik kommune

Flyttestraumar inn og ut av Vik

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Vik

Folketalsframskriving, 2017-2030. Vik

Levekår og folkehelse i Vik kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Vik kommune

Næringsliv og sysselsetting i Vik kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Vik kommune

Ledige stillingar for Vik kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Vik kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Vik

Bustad og bustadforhold i Vik kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Vik?

Korleis bur innbyggarane i Vik?

Kva type bustader er det i Vik kommune?

Miljø og klima i Vik kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Vik kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Vik kommune

Mangfald likestilling og integrering i Vik kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Vik kommune