Befolkningsutvikling- og samansetning i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar Hyllestad kommune

Årleg folketalsutvikling i Hyllestad kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Hyllestad kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Hyllestad kommune

Kvar kjem innvandrarane i Hyllestad kommune frå?

Kjønnsbalanse i Hyllestad kommune

Folketal etter alder i Hyllestad kommune

Folketalsframskriving for Hyllestad kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Hyllestad kommune

Flyttestraumar inn og ut av Hyllestad

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Hyllestad

Folketalsframskriving, 2017-2030. Hyllestad