Hyllestad

Hyllestad kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Hyllestad kommune

Folketalsutvikling i Hyllestad

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Hyllestad

Tal innbyggarar Hyllestad kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Hyllestad

Grunnkrets kart - Hyllestad kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Hyllestad

Kjønnsbalanse i Hyllestad kommune

Folketal etter alder i Hyllestad

Alderssamansetjinga over tid i Hyllestad

Folketalsframskriving for Hyllestad kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Hyllestad kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Hyllestad

Innflyttarar i prosent av befolkning, Hyllestad

Flyttestraumar inn og ut av Hyllestad

Folketalsframskriving, 2017-2030. Hyllestad

Sysselsetjing og næringsutvikling i Hyllestad

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hyllestad kommune

Arbeidsløysa for Hyllestad kommune. Prosent

Ledige stillingar for Hyllestad kommune

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hyllestad

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Hyllestad

Velg statistikk

Folkesetnad i Hyllestad

Oppvekst- og levekår i Hyllestad

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Hyllestad

Skader og ulykker i Hyllestad

Helserelatert åtferd i Hyllestad

Helsetilstand i Hyllestad

Tannhelse i Hyllestad kommune

Mangfald likestilling og integrering i Hyllestad

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Hyllestad kommune