Hyllestad kommune

Hyllestad kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Hyllestad kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar Hyllestad kommune

Årleg folketalsutvikling i Hyllestad kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Hyllestad

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Hyllestad kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Hyllestad

Kjønnsbalanse i Hyllestad kommune

Folketal etter alder i Hyllestad

Alderssamansetjinga over tid i Hyllestad

Folketalsframskriving for Hyllestad kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Hyllestad kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Hyllestad

Innflyttarar i prosent av befolkning, Hyllestad

Flyttestraumar inn og ut av Hyllestad

Folketalsframskriving, 2017-2030. Hyllestad

Levekår og folkehelse i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Hyllestad kommune

Næringsliv og sysselsetting i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hyllestad kommune

Arbeidsløysa for Hyllestad kommune. Prosent

Ledige stillingar for Hyllestad kommune

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hyllestad

Bustad og bustadforhold i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Hyllestad?

Korleis bur innbyggarane i Hyllestad?

Kva type bustader er det i Hyllestad kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Hyllestad kommune