Hyllestad kommune

Hyllestad kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar Hyllestad kommune

Årleg folketalsutvikling i Hyllestad kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Hyllestad kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Hyllestad kommune

Kvar kjem innvandrarane i Hyllestad kommune frå?

Kjønnsbalanse i Hyllestad kommune

Folketal etter alder i Hyllestad kommune

Folketalsframskriving for Hyllestad kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Hyllestad kommune

Flyttestraumar inn og ut av Hyllestad

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Hyllestad

Folketalsframskriving, 2017-2030. Hyllestad

Levekår og folkehelse i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Hyllestad kommune

Næringsliv og sysselsetting i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Hyllestad kommune

Arbeidsløysa for Hyllestad kommune. Prosent

Ledige stillingar for Hyllestad kommune

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Hyllestad

Bustad og bustadforhold i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Hyllestad?

Korleis bur innbyggarane i Hyllestad?

Kva type bustader er det i Hyllestad kommune?

Miljø og klima i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Hyllestad kommune

Mangfald likestilling og integrering i Hyllestad kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Hyllestad kommune