Befolkningsutvikling- og samansetning i Gloppen kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Gloppen kommune

Årleg folketalsutvikling i Gloppen kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Gloppen kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Gloppen kommune

Grunnkrets kart detaljert - Gloppen kommune

Kvar kjem innvandrarane i Gloppen kommune frå?

Kjønnsbalanse i Gloppen kommune

Folketal etter alder i Gloppen kommune

Folketalsframskriving for Gloppen kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Gloppen kommune

Flyttestraumar inn og ut av Gloppen

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Gloppen

Folketalsframskriving, 2017-2030. Gloppen