Gloppen

Gloppen kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Gloppen kommune

Folketalsutvikling i Gloppen

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Gloppen

Tal innbyggarar i Gloppen kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Gloppen

Grunnkrets kart - Gloppen kommune

Grunnkrets kart detaljert - Gloppen kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Gloppen kommune

Kjønnsbalanse i Gloppen kommune

Folketal etter alder i Gloppen

Alderssamansetjinga over tid i Gloppen

Folketalsframskriving for Gloppen kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Gloppen kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Gloppen

Innflyttarar i prosent av befolkning, Gloppen

Flyttestraumar inn og ut av Gloppen

Folketalsframskriving, 2017-2030. Gloppen

Sysselsetjing og næringsutvikling i Gloppen

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Gloppen kommune

Arbeidsløysa for Gloppen kommune. Prosent

Ledige stillingar for Gloppen kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Gloppen

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Gloppen

Velg statistikk

Folkesetnad i Gloppen

Oppvekst- og levekår i Gloppen

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Gloppen

Skader og ulykker i Gloppen

Helserelatert åtferd i Gloppen

Helsetilstand i Gloppen

Tannhelse i Gloppen kommune

Mangfald likestilling og integrering i Gloppen

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gloppen kommune