Gaular

Gaular kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Gaular kommune

Folketalsutvikling i Gaular

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Gaular

Tal innbyggarar i Gaular kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Gaular

Grunnkrets kart - Gaular kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Gaular kommune

Kjønnsbalanse i Gauler kommune

Folketal etter alder i Gaular

Alderssamansetjinga over tid i Gaular

Folketalsframskriving for Gaular kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Gaular kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Gaular

Innflyttarar i prosent av befolkning, Gaular

Flyttestraumar inn og ut av Gaular

Folketalsframskriving, 2017-2030. Gaular

Sysselsetjing og næringsutvikling i Gaular

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Gaular kommune

Arbeidsløysa for Gaular kommune. Prosent

Ledige stillingar for Gaular kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Gaular

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Gaular

Velg statistikk

Folkesetnad i Gaular

Oppvekst- og levekår i Gaular

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Gaular

Skader og ulykker i Gaular

Helserelatert åtferd i Gaular

Helsetilstand i Gaular

Tannhelse i Gaular kommune

Mangfald likestilling og integrering i Gaular

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gaular kommune