Gaular kommune

Gaular kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Gaular kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Gaular kommune

Årleg folketalsutvikling i Gaular kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Gaular kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Gaular kommune

Kvar kjem innvandrarane i Gaular kommune frå?

Kjønnsbalanse i Gauler kommune

Folketal etter alder i Gaular kommune

Folketalsframskriving for Gaular kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Gaular kommune

Flyttestraumar inn og ut av Gaular

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Gaular

Folketalsframskriving, 2017-2030. Gaular

Levekår og folkehelse i Gaular kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Gaular kommune

Næringsliv og sysselsetting i Gaular kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Gaular kommune

Arbeidsløysa for Gaular kommune. Prosent

Ledige stillingar for Gaular kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Gaular

Bustad og bustadforhold i Gaular kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Gaular?

Korleis bur innbyggarane i Gaular?

Kva type bustader er det i Gaular kommune?

Miljø og klima i Gaular kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Gaular kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Gaular kommune

Mangfald likestilling og integrering i Gaular kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gaular kommune