Askvoll

Askvoll kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Askvoll kommune

Folketalsutvikling i Askvoll

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Askvoll

Tal innbyggarar i Askvoll kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Askvoll

Grunnkrets kart - Askvoll kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Askvoll kommune

Kjønnsbalanse i Askvoll kommune

Folketal etter alder i Askvoll

Alderssamansetjinga over tid i Askvoll

Folketalsframskriving for Askvoll kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Askvoll kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Askvoll

Innflyttarar i prosent av befolkning, Askvoll

Flyttestraumar inn og ut av Askvoll

Folketalsframskriving, 2017-2030. Askvoll

Sysselsetjing og næringsutvikling i Askvoll

Velg statistikk

Ledige stillingar for Askvoll kommune. Prosent

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Askvoll kommune

Arbeidsløysa for Askvoll kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Askvoll

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Askvoll

Velg statistikk

Folkesetnad i Askvoll

Oppvekst- og levekår i Askvoll

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Askvoll

Skader og ulykker i Askvoll

Helserelatert åtferd i Askvoll

Helsetilstand i Askvoll

Tannhelse i Askvoll kommune

Mangfald likestilling og integrering i Askvoll

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Askvoll kommune