Askvoll kommune

Askvoll kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlaget i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Dersom det blei utarbeida eit slikt notat for din kommune, finn du det under. 

Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Askvoll kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Askvoll kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Askvoll kommune

Årleg folketalsutvikling i Askvoll kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Askvoll

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Askvoll kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Askvoll kommune

Kjønnsbalanse i Askvoll kommune

Folketal etter alder i Askvoll

Alderssamansetjinga over tid i Askvoll

Folketalsframskriving for Askvoll kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Askvoll kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Askvoll

Innflyttarar i prosent av befolkning, Askvoll

Flyttestraumar inn og ut av Askvoll

Folketalsframskriving, 2017-2030. Askvoll

Levekår og folkehelse i Askvoll kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Askvoll kommune

Næringsliv og sysselsetting i Askvoll kommune

Velg statistikk

Ledige stillingar for Askvoll kommune. Prosent

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Askvoll kommune

Arbeidsløysa for Askvoll kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Askvoll

Bustad og bustadforhold i Askvoll kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Askvoll?

Korleis bur innbyggarane i Askvoll?

Kva type bustader er det i Askvoll kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Askvoll kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Askvoll kommune