Jølster

Jølster kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Jølster kommune

Folketalsutvikling i Jølster

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Jølster

Tal innbyggarar i Jølster kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Jølster

Grunnkrets kart - Jølster kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Jølster kommune

Kjønnsbalanse i Jølster kommune

Folketal etter alder i Jølster

Alderssamansetjinga over tid i Jølster

Folketalsframskriving for Jølster kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Jølster kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Jølster

Innflyttarar i prosent av befolkning, Jølster

Flyttestraumar inn og ut av Jølster

Folketalsframskriving, 2017-2030. Jølster

Sysselsetjing og næringsutvikling i Jølster

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Jølster kommune

Arbeidsløysa for Jølster kommune. Prosent

Ledige stillingar for Jølster kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Jølster

Mangfald likestilling og integrering i Jølster

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Jølster kommune