Jølster kommune

Jølster kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Jølster kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Jølster kommune

Årleg folketalsutvikling i Jølster kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Jølster kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Jølster kommune

Kvar kjem innvandrarane i Jølster kommune frå?

Kjønnsbalanse i Jølster kommune

Folketal etter alder i Jølster kommune

Folketalsframskriving for Jølster kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Jølster kommune

Flyttestraumar inn og ut av Jølster

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Jølster

Folketalsframskriving, 2017-2030. Jølster

Levekår og folkehelse i Jølster kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Jølster kommune

Næringsliv og sysselsetting i Jølster kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Jølster kommune

Arbeidsløysa for Jølster kommune. Prosent

Ledige stillingar for Jølster kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Jølster

Bustad og bustadforhold i Jølster kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Jølster?

Korleis bur innbyggarane i Jølster?

Kva type bustader er det i Jølster kommune?

Miljø og klima i Jølster kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Jølster kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Jølster kommune

Mangfald likestilling og integrering i Jølster kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Jølster kommune