Befolkningsutvikling- og samansetning i Balestrand kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Balestrand kommune

Årleg folketalsutvikling i Balestrand kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Balestrand kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Balestand kommune

Kvar kjem innvandrarane i Balestrand kommune frå?

Kjønnsbalanse i Balestrand kommune

Folketal etter alder i Balestrand kommune

Folketalsframskriving for Balestrand kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Balestrand kommune

Flyttestraumar inn og ut av Balestrand

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Balestrand

Folketalsframskriving, 2017-2030. Balestrand