Balestrand

Balestrand kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
SSB sin side om Balestrand kommune

Folketalsutvikling i Balestrand

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Balestrand

Tal innbyggarar i Balestrand kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Balestrand

Grunnkrets kart - Balestrand kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Balestrand kommune

Kjønnsbalanse i Balestrand kommune

Folketal etter alder i Balestrand

Alderssamansetjinga over tid i Balestrand

Folketalsframskriving for Balestrand kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Balestrand kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Balestrand

Innflyttarar i prosent av befolkning, Balestrand

Flyttestraumar inn og ut av Balestrand

Folketalsframskriving, 2017-2030. Balestrand

Sysselsetjing og næringsutvikling i Balestrand

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Balestrand kommune

Arbeidsløysa for Balestrand kommune. Prosent

Ledige stillingar for Balestrand kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Balestrand

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Balestrand

Velg statistikk

Folkesetnad i Balestrand

Oppvekst- og levekår i Balestrand

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Balestrand

Skader og ulykker i Balestrand

Helserelatert åtferd i Balestrand

Helsetilstand i Balestrand

Tannhelse i Balestand kommune

Mangfald likestilling og integrering i Balestrand

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Balestrand kommune