Balestrand kommune

Balestrand kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan.

Andre kjelder: 

Befolkningsutvikling- og samansetning i Balestrand kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Balestrand kommune

Årleg folketalsutvikling i Balestrand kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Balestrand kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Balestand kommune

Kvar kjem innvandrarane i Balestrand kommune frå?

Kjønnsbalanse i Balestrand kommune

Folketal etter alder i Balestrand kommune

Folketalsframskriving for Balestrand kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Balestrand kommune

Flyttestraumar inn og ut av Balestrand

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Balestrand

Folketalsframskriving, 2017-2030. Balestrand

Levekår og folkehelse i Balestrand kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Balestand kommune

Næringsliv og sysselsetting i Balestrand kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Balestrand kommune

Arbeidsløysa for Balestrand kommune. Prosent

Ledige stillingar for Balestrand kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Balestrand

Bustad og bustadforhold i Balestrand kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Balestrand?

Korleis bur innbyggarane i Balestrand?

Kva type bustader er det i Balestrand kommune?

Miljø og klima i Balestrand kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Balestrand kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Balestand kommune

Mangfald likestilling og integrering i Balestrand kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Balestrand kommune