Balestrand kommune

Balestrand kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
SSB sin side om Balestrand kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Balestrand kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Balestrand kommune

Årleg folketalsutvikling i Balestrand kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Balestrand

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Balestand kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Balestrand kommune

Kjønnsbalanse i Balestrand kommune

Folketal etter alder i Balestrand

Alderssamansetjinga over tid i Balestrand

Folketalsframskriving for Balestrand kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Balestrand kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Balestrand

Innflyttarar i prosent av befolkning, Balestrand

Flyttestraumar inn og ut av Balestrand

Folketalsframskriving, 2017-2030. Balestrand

Levekår og folkehelse i Balestrand kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Balestand kommune

Næringsliv og sysselsetting i Balestrand kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Balestrand kommune

Arbeidsløysa for Balestrand kommune. Prosent

Ledige stillingar for Balestrand kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Balestrand

Bustad og bustadforhold i Balestrand kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Balestrand?

Korleis bur innbyggarane i Balestrand?

Kva type bustader er det i Balestrand kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Balestrand kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Balestrand kommune