Sogndal kommune

Sogndal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Sogndal kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Sogndal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Sogndal kommune

Årleg folketalsutvikling i Sogndal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Sogndal

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Sogndal kommune

Grunnkrets kart detaljert - Sogndal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Sogndal kommune

Kjønnsbalanse i Sogndal kommune

Folketal etter alder i Sogndal

Alderssamansetjinga over tid i Sogndal

Folketalsframskriving for Sogndal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Sogndal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Sogndal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Sogndal

Flyttestraumar inn og ut av Sogndal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Sogndal

Levekår og folkehelse i Sogndal kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Sogndal kommune

Næringsliv og sysselsetting i Sogndal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Sogndal kommune

Arbeidsløysa for Sogndal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Sogndal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Sogndal

Bustad og bustadforhold i Sogndal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Sogndal?

Korleis bur innbyggarane i Sogndal?

Kva type bustader er det i Sogndal kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Sogndal kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Sogndal kommune