Sogndal

Sogndal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Sogndal kommune

Folketalsutvikling i Sogndal

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Sogndal

Tal innbyggarar i Sogndal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Sogndal

Grunnkrets kart - Sogndal kommune

Grunnkrets kart detaljert - Sogndal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Sogndal kommune

Kjønnsbalanse i Sogndal kommune

Folketal etter alder i Sogndal

Alderssamansetjinga over tid i Sogndal

Folketalsframskriving for Sogndal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Sogndal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Sogndal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Sogndal

Flyttestraumar inn og ut av Sogndal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Sogndal

Sysselsetjing og næringsutvikling i Sogndal

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Sogndal kommune

Arbeidsløysa for Sogndal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Sogndal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Sogndal

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Sogndal

Velg statistikk

Folkesetnad i Sogndal

Oppvekst- og levekår i Sogndal

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Sogndal

Skader og ulykker i Sogndal

Helserelatert åtferd i Sogndal

Helsetilstand i Sogndal

Tannhelse i Sogndal kommune

Mangfald likestilling og integrering i Sogndal

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Sogndal kommune