Samferdsel

For å skape eit attraktivt fylke, er det viktig med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Dersom Sogn og Fjordane ikkje skal tape i kampen om arbeidskrafta og dersom næringslivet i fylket skal vere konkurransedyktig også i framtida, er det naudsynt med eit effektivt transportsystem.


Kollektivtrafikk

Velg statistikk

Bussreiser per innbyggjar. Per fylke.

Bussreiser per innbyggjar. Over tid.

Innbyggjarar per drosjeløyve

Passasjerar ved lufthamner

Ferjeturar per innbyggjar

Turar med rutebåt per innbyggjar

Båtturanes gjennomsnittslengde

Elevar med skyssrett. Prosent.

Privatbilisme

Velg statistikk

Bilar per 1000 innbyggjar

Bilar per 1000 innbyggjar. Over tid

Elbilar i bilparken. Prosent

Drepne og alvorleg skada i trafikken. Absolutte tal

Drepne i trafikken etter alder

Alvorleg skadde i trafikkulukker. Per 1000 innbyggjar

Drepne i trafikkulukker

Vegnett

Velg statistikk

Kilometer veg per fylke

Kilometer veg. Per kommune