Befolkningsutvikling- og samansetning i Lærdal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Lærdal kommune

Årleg folketalsutvikling i Lærdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Lærdal kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Lærdal kommune

Kvar kjem innvandrarane i Lærdal kommune frå?

Kjønnsbalanse i Lærdal kommune

Folketal etter alder i Lærdal kommune

Folketalsframskriving for Lærdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Lærdal kommune

Flyttestraumar inn og ut av Lærdal

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Lærdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Lærdal