Levekår og folkehelse i Lærdal kommune

Helsetilstanden i befolkninga kan skildrast ved hjelp av fleire indikatorar, og det er svært mange faktorar som påverkar utviklinga i folkehelse. For å gjere framstillinga mest mogleg oversiktleg har vi gruppert faktorane i tema etter Helsedirektoratet sin rettleiar. Under kan du lese meir om desse indikatorane: 

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Helseoversikt - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane

Dokumentet "Kunnskapsgrunnlag - Oversikt over levekår og livsstil i Sogn og Fjordane (oppdatert januar 2016)" er utarbeida som følgje av krav og føringar for fylkeskommunen når det gjeld å halde oversikt over helsetilstanden og påverknadsfaktorer for denne. 

Løpande oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for Sogn og Fjordane.


Logo Samhandlingsbarometeret

I samarbeidet mellom fylkeskommunen, Helse Førde og kommunane jobbas det med å gjere opplysningar til bruk i folkehelsearbeidet i kommunane tilgjengeleg. Målet er å samle mange av dei relevante folkehelseindikatorar på ein plass.

Eit utval indikatorar på folkehelseområdet ligg no i Samhandlingsbarometeret. Alle indikatorane som skal inn under folkehelsevalet i barometeret er enno ikkje på plass.

Relevante kjelder:

Folkehelseprofil 2018 - Lærdal kommune

Kommunehelsa statistikkbank - Folkehelseinstituttet

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Lærdal kommune