Lærdal

Lærdal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                               

SSB sin side om Lærdal kommune

Folketalsutvikling i Lærdal

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Lærdal

Tal innbyggarar i Lærdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Lærdal

Grunnkrets kart - Lærdal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Lærdal kommune

Kjønnsbalanse i Lærdal kommune

Folketal etter alder i Lærdal

Alderssamansetjinga over tid i Lærdal

Folketalsframskriving for Lærdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Lærdal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Lærdal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Lærdal

Flyttestraumar inn og ut av Lærdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Lærdal

Sysselsetjing og næringsutvikling i Lærdal

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Lærdal kommune

Arbeidsløysa for Lærdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Lærdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Lærdal

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Lærdal

Velg statistikk

Folkesetnad i Lærdal

Oppvekst- og levekår i Lærdal

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Lærdal

Skader og ulykker i Lærdal

Helserelatert åtferd i Lærdal

Helsetilstand i Lærdal

Tannhelse i Lærdal kommune

Mangfald likestilling og integrering i Lærdal

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Lærdal kommune