Lærdal kommune

Lærdal kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder: 

Befolkningsutvikling- og samansetning i Lærdal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Lærdal kommune

Årleg folketalsutvikling i Lærdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Lærdal kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Lærdal kommune

Kvar kjem innvandrarane i Lærdal kommune frå?

Kjønnsbalanse i Lærdal kommune

Folketal etter alder i Lærdal kommune

Folketalsframskriving for Lærdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Lærdal kommune

Flyttestraumar inn og ut av Lærdal

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Lærdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Lærdal

Levekår og folkehelse i Lærdal kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Lærdal kommune

Næringsliv og sysselsetting i Lærdal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Lærdal kommune

Arbeidsløysa for Lærdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Lærdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Lærdal

Bustad og bustadforhold i Lærdal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Lærdal?

Korleis bur innbyggarane i Lærdal?

Kva type bustader er det i Lærdal kommune?

Miljø og klima i Lærdal kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Lærdal kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Lærdal kommune

Mangfald likestilling og integrering i Lærdal kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Lærdal kommune