Lærdal kommune

Lærdal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                               

SSB sin side om Lærdal kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Lærdal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Lærdal kommune

Årleg folketalsutvikling i Lærdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Lærdal

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Lærdal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Lærdal kommune

Kjønnsbalanse i Lærdal kommune

Folketal etter alder i Lærdal

Alderssamansetjinga over tid i Lærdal

Folketalsframskriving for Lærdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Lærdal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Lærdal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Lærdal

Flyttestraumar inn og ut av Lærdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Lærdal

Levekår og folkehelse i Lærdal kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Lærdal kommune

Næringsliv og sysselsetting i Lærdal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Lærdal kommune

Arbeidsløysa for Lærdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Lærdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Lærdal

Bustad og bustadforhold i Lærdal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Lærdal?

Korleis bur innbyggarane i Lærdal?

Kva type bustader er det i Lærdal kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Lærdal kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Lærdal kommune