Befolkningsutvikling- og samansetning i Årdal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Årdal kommune

Årleg folketalsutvikling i Årdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Årdal kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Årdal kommune

Grunnkrets kart 1. detaljert - Årdal kommune

Grunnkrets kart 2. detaljert - Årdal kommune

Folketal etter alder i Årdal kommune

Kjønnsbalanse i Årdal kommune

Kvar kjem innvandrarane i Årdal kommune frå?

Folketalsframskriving for Årdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Årdal kommune

Flyttestraumar inn og ut av Årdal

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Årdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Årdal