Årdal kommune

Årdal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Årdal kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Årdal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Årdal kommune

Årleg folketalsutvikling i Årdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Årdal

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Årdal kommune

Grunnkrets kart 1. detaljert - Årdal kommune

Grunnkrets kart 2. detaljert - Årdal kommune

Folketal etter alder i Årdal

Alderssamansetjinga over tid i Årdal

Kjønnsbalanse i Årdal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Årdal kommune

Folketalsframskriving for Årdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Årdal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Årdal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Årdal

Flyttestraumar inn og ut av Årdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Årdal

Levekår og folkehelse i Årdal kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Årdal kommune

Næringsliv og sysselsetting i Årdal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Årdal kommune

Arbeidsløysa for Årdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Årdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Årdal

Bustad og bustadforhold i Årdal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Årdal?

Korleis bur innbyggarane i Årdal?

Kva type bustader er det i Årdal kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Årdal kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Årdal kommune