Årdal

Årdal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Årdal kommune

Folketalsutvikling i Årdal

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Årdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Årdal

grunnkrets kart - Årdal kommune

Grunnkrets kart 1. detaljert - Årdal kommune

Grunnkrets kart 2. detaljert - Årdal kommune

Folketal etter alder i Årdal

Alderssamansetjinga over tid i Årdal

Kjønnsbalanse i Årdal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Årdal kommune

Folketalsframskriving for Årdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Årdal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Årdal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Årdal

Flyttestraumar inn og ut av Årdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Årdal

Sysselsetjing og næringsutvikling i Årdal

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Årdal kommune

Arbeidsløysa for Årdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Årdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Årdal

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Årdal

Velg statistikk

Folkesetnad i Årdal

Oppvekst- og levekår i Årdal

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Årdal

Skader og ulykker i Årdal

Helserelatert åtferd i Årdal

Helsetilstand i Årdal

Tannhelse i Årdal kommune

Mangfald likestilling og integrering i Årdal

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Årdal kommune