Bremanger

Bremanger kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Bremanger kommune

Folketalsutvikling i Bremanger

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Bremanger

Tal innbyggarar i Bremanger kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Bremanger

Grunnkrets kart - Bremanger kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Bremanger kommune

Kjønnsbalanse i Bremanger kommune

Folketal etter alder i Bremanger

Alderssamansetjinga over tid i Bremanger

Folketalsframskriving for Bremanger kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Bremanger kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Bremanger

Innflyttarar i prosent av befolkning, Bremanger

Flyttestraumar inn og ut av Bremanger

Folketalsframskriving, 2017-2030. Bremanger

Sysselsetjing og næringsutvikling i Bremanger

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Bremanger kommune

Arbeidsløysa for Bremanger kommune. Prosent

Ledige stillingar for Bremanger kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Bremanger

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Bremanger

Velg statistikk

Folkesetnad i Bremanger

Oppvekst- og levekår i Bremanger

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Bremanger

Skader og ulykker i Bremanger

Helserelatert åtferd i Bremanger

Helsetilstand i Bremanger

Tannhelse i Bremanger kommune

Mangfald likestilling og integrering i Bremanger

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Bremanger kommune