Bremanger kommune

Bremanger kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Bremanger kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Bremanger kommune

Årleg folketalsutvikling i Bremanger kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Bremanger kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Bremanger kommune

Kvar kjem innvandrarane i Bremanger kommune frå?

Kjønnsbalanse i Bremanger kommune

Folketal etter alder i Bremanger kommune

Folketalsframskriving for Bremanger kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Bremanger kommune

Flyttestraumar inn og ut av Bremanger

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Bremanger

Folketalsframskriving, 2017-2030. Bremanger

Levekår og folkehelse i Bremanger kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Bremanger kommune

Næringsliv og sysselsetting i Bremanger kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Bremanger kommune

Arbeidsløysa for Bremanger kommune. Prosent

Ledige stillingar for Bremanger kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Bremanger

Bustad og bustadforhold i Bremanger kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Bremanger?

Korleis bur innbyggarane i Bremanger?

Kva type bustader er det i Bremanger kommune?

Miljø og klima i Bremanger kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Bremanger kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Bremanger kommune

Mangfald likestilling og integrering i Bremanger kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Bremanger kommune