Bremanger kommune

Bremanger kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Bremanger kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Bremanger kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Bremanger kommune

Årleg folketalsutvikling i Bremanger kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Bremanger

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Bremanger kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Bremanger kommune

Kjønnsbalanse i Bremanger kommune

Folketal etter alder i Bremanger

Alderssamansetjinga over tid i Bremanger

Folketalsframskriving for Bremanger kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Bremanger kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Bremanger

Innflyttarar i prosent av befolkning, Bremanger

Flyttestraumar inn og ut av Bremanger

Folketalsframskriving, 2017-2030. Bremanger

Levekår og folkehelse i Bremanger kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Bremanger kommune

Næringsliv og sysselsetting i Bremanger kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Bremanger kommune

Arbeidsløysa for Bremanger kommune. Prosent

Ledige stillingar for Bremanger kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Bremanger

Bustad og bustadforhold i Bremanger kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Bremanger?

Korleis bur innbyggarane i Bremanger?

Kva type bustader er det i Bremanger kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Bremanger kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Bremanger kommune