Aurland

Aurland kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
SSB sin side om Aurland kommune

Folketalsutvikling i Aurland

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Aurland

Tal innbyggarar i Aurland kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Aurland

Grunnkrets kart - Aurland kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Aurland kommune

Kjønnsbalanse i Aurland kommune

Folketal etter alder i Aurland

Alderssamansetjinga over tid i Aurland

Folketalsframskriving for Aurland kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Aurland kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Aurland

Innflyttarar i prosent av befolkning, Aurland

Flyttestraumar inn og ut av Aurland

Folketalsframskriving, 2017-2030. Aurland

Sysselsetjing og næringsutvikling i Aurland

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Aurland kommune

Ledige stillingar for Aurland kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Aurland kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Aurland

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Aurland

Velg statistikk

Folkesetnad i Aurland

Oppvekst- og levekår i Aurland

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Aurland

Skader og ulykker i Aurland

Helserelatert åtferd i Aurland

Helsetilstand i Aurland

Tannhelse i Aurland kommune

Mangfald likestilling og integrering i Aurland

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Aurland kommune