Aurland kommune

Aurland kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Aurland kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Aurland kommune

Årleg folketalsutvikling i Aurland kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Aurland kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Aurland kommune

Kvar kjem innvandrarane i Aurland kommune frå?

Kjønnsbalanse i Aurland kommune

Folketal etter alder i Aurland kommune

Folketalsframskriving for Aurland kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Aurland kommune

Flyttestraumar inn og ut av Aurland

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Aurland

Folketalsframskriving, 2017-2030. Aurland

Levekår og folkehelse i Aurland kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Aurland kommune

Næringsliv og sysselsetting i Aurland kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Aurland kommune

Ledige stillingar for Aurland kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Aurland kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Aurland

Bustad og bustadforhold i Aurland kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Aurland?

Korleis bur innbyggarane i Aurland?

Kva type bustader er det i Aurland kommune?

Miljø og klima i Aurland kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Aurland kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Aurland kommune

Mangfald likestilling og integrering i Aurland kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Aurland kommune