Aurland kommune

Aurland kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
SSB sin side om Aurland kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Aurland kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Aurland kommune

Årleg folketalsutvikling i Aurland kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Aurland

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Aurland kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Aurland kommune

Kjønnsbalanse i Aurland kommune

Folketal etter alder i Aurland

Alderssamansetjinga over tid i Aurland

Folketalsframskriving for Aurland kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Aurland kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Aurland

Innflyttarar i prosent av befolkning, Aurland

Flyttestraumar inn og ut av Aurland

Folketalsframskriving, 2017-2030. Aurland

Levekår og folkehelse i Aurland kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Aurland kommune

Næringsliv og sysselsetting i Aurland kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Aurland kommune

Ledige stillingar for Aurland kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Aurland kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Aurland

Bustad og bustadforhold i Aurland kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Aurland?

Korleis bur innbyggarane i Aurland?

Kva type bustader er det i Aurland kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Aurland kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Aurland kommune