Befolkningsutvikling- og samansetning i Gulen kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Gulen kommune

Årleg folketalsutvikling i Gulen kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Gulen kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Gulen kommune

Kvar kjem innvandrarane i Gulen kommune frå?

Kjønnsbalanse i Gulen kommune

Folketal etter alder i Gulen kommune

Folketalsframskriving for Gulen kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Gulen kommune

Flyttestraumar inn og ut av Gulen

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Gulen

Folketalsframskriving, 2017-2030. Gulen