Gulen kommune

Gulen kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                      
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Gulen kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Gulen kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Gulen kommune

Årleg folketalsutvikling i Gulen kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Gulen

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Gulen kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Gulen kommune

Kjønnsbalanse i Gulen kommune

Folketal etter alder i Gulen

Alderssamansetjinga over tid i Gulen

Folketalsframskriving for Gulen kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Gulen kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Gulen

Innflyttarar i prosent av befolkning, Gulen

Flyttestraumar inn og ut av Gulen

Folketalsframskriving, 2017-2030. Gulen

Levekår og folkehelse i Gulen kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Gulen kommune

Næringsliv og sysselsetting i Gulen kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Gulen kommune

Arbeidsløysa for Gulen kommune. Prosent

Ledige stillingar for Gulen kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Gulen

Bustad og bustadforhold i Gulen kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Gulen?

Korleis bur innbyggarane i Gulen?

Kva type bustader er det i Gulen kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Gulen kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gulen kommune