Gulen

Gulen kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                      
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Gulen kommune

Folketalsutvikling i Gulen

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Gulen kommune

Årleg folketalsutvikling for Gulen

Kvartalsvis folketalsutvikling Gulen

Grunnkrets kart - Gulen kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Gulen kommune

Kjønnsbalanse i Gulen kommune

Folketal etter alder i Gulen

Alderssamansetjinga over tid i Gulen

Folketalsframskriving for Gulen kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Gulen kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Gulen

Innflyttarar i prosent av befolkning, Gulen

Flyttestraumar inn og ut av Gulen

Folketalsframskriving, 2017-2030. Gulen

Sysselsetjing og næringsutvikling i Gulen

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Gulen kommune

Arbeidsløysa for Gulen kommune. Prosent

Ledige stillingar for Gulen kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Gulen

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Gulen

Velg statistikk

Folkesetnad i Gulen

Oppvekst- og levekår i Gulen

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Gulen

Skader og ulykker i Gulen

Helserelatert åtferd i Gulen

Helsetilstand i Gulen

Tannhelse i Gulen kommune

Mangfald likestilling og integrering i Gulen

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gulen kommune