Førde

Førde kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Førde kommune

Folketalsutvikling i Førde

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Førde

Tal innbyggarar i Førde kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Førde

Grunnkrets kart - Førde kommune

Grunnkrets kart detaljert - Førde kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Førde kommune

Kjønnsbalanse i Førde kommune

Folketal etter alder i Førde

Alderssamansetjinga over tid i Førde

Folketalsframskriving for Førde kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Førde kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Førde

Innflyttarar i prosent av befolkning, Førde

Flyttestraumar inn og ut av Førde

Folketalsframskriving, 2017-2030. Førde

Sysselsetjing og næringsutvikling i Førde

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Førde kommune

Arbeidsløysa for Førde kommune. Prosent

Ledige stillingar for Førde kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Førde

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Førde

Velg statistikk

Folkesetnad i Førde

Oppvekst- og levekår i Førde

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Førde

Skader og ulykker i Førde

Helserelatert åtferd i Førde

Helsetilstand i Førde

Tannhelse i Førde kommune

Mangfald likestilling og integrering i Førde

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Førde kommune