Førde kommune

Førde kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan.                      

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Førde kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Førde kommune

Årleg folketalsutvikling i Førde kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Førde kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Førde kommune

Grunnkrets kart detaljert - Førde kommune

Kvar kjem innvandrarane i Førde kommune frå?

Kjønnsbalanse i Førde kommune

Folketal etter alder i Førde kommune

Folketalsframskriving for Førde kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Førde kommune

Flyttestraumar inn og ut av Førde

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Førde

Folketalsframskriving, 2017-2030. Førde

Levekår og folkehelse i Førde kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Førde kommune

Næringsliv og sysselsetting i Førde kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Førde kommune

Arbeidsløysa for Førde kommune. Prosent

Ledige stillingar for Førde kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Førde

Bustad og bustadforhold i Førde kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Førde?

Korleis bur innbyggarane i Førde?

Kva type bustader er det i Førde kommune?

Miljø og klima i Førde kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Førde kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Førde kommune

Mangfald likestilling og integrering i Førde kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Førde kommune