Førde kommune

Førde kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Førde kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Førde kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Førde kommune

Årleg folketalsutvikling i Førde kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Førde

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Førde kommune

Grunnkrets kart detaljert - Førde kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Førde kommune

Kjønnsbalanse i Førde kommune

Folketal etter alder i Førde

Alderssamansetjinga over tid i Førde

Folketalsframskriving for Førde kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Førde kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Førde

Innflyttarar i prosent av befolkning, Førde

Flyttestraumar inn og ut av Førde

Folketalsframskriving, 2017-2030. Førde

Levekår og folkehelse i Førde kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Førde kommune

Næringsliv og sysselsetting i Førde kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Førde kommune

Arbeidsløysa for Førde kommune. Prosent

Ledige stillingar for Førde kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Førde

Bustad og bustadforhold i Førde kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Førde?

Korleis bur innbyggarane i Førde?

Kva type bustader er det i Førde kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Førde kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Førde kommune