Stryn

Stryn kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Stryn kommune

Folketalsutvikling i Stryn

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Stryn

Tal innbyggarar i Stryn kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Stryn

Grunnkrets kart - Stryn kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Stryn kommune

Kjønnsbalanse i Stryn kommune

Folketal etter alder i Stryn

Alderssamansetjinga over tid i Stryn

Folketalsframskriving for Stryn kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Stryn kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Stryn

Innflyttarar i prosent av befolkning, Stryn

Flyttestraumar inn og ut av Stryn

Folketalsframskriving, 2017-2030. Stryn

Sysselsetjing og næringsutvikling i Stryn

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Stryn kommune

Ledige stillingar for Stryn kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Stryn kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Stryn

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Stryn

Velg statistikk

Folkesetnad i Stryn

Oppvekst- og levekår i Stryn

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Stryn

Skader og ulykker i Stryn

Helserelatert åtferd i Stryn

Helsetilstand i Stryn

Tannhelse i Stryn kommune

Mangfald likestilling og integrering i Stryn

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Stryn kommune