Stryn kommune

Stryn kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Stryn kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Stryn kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Stryn kommune

Årleg folketalsutvikling i Stryn kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Stryn

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Stryn kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Stryn kommune

Kjønnsbalanse i Stryn kommune

Folketal etter alder i Stryn

Alderssamansetjinga over tid i Stryn

Folketalsframskriving for Stryn kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Stryn kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Stryn

Innflyttarar i prosent av befolkning, Stryn

Flyttestraumar inn og ut av Stryn

Folketalsframskriving, 2017-2030. Stryn

Levekår og folkehelse i Stryn kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Stryn kommune

Næringsliv og sysselsetting i Stryn kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Stryn kommune

Ledige stillingar for Stryn kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Stryn kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Stryn

Bustad og bustadforhold i Stryn kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Stryn?

Korleis bur innbyggarane i Stryn?

Kva type bustader er det i Stryn kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Stryn kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Stryn kommune