Leikanger

Leikanger kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Leikanger kommune

Folketalsutvikling i Leikanger

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Leikanger

Tal innbyggarar i Leikander kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Leikanger

Grunnkrets kart - Leikanger kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Leikanger kommune

Kjønnsbalanse i Leikanger kommune

Folketal etter alder i Leikanger

Alderssamansetjinga over tid i Leikanger

Folketalsframskriving for Leikanger kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Leikanger kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Leikanger

Innflyttarar i prosent av befolkning, Leikanger

Flyttestraumar inn og ut av Leikanger

Folketalsframskriving, 2017-2030. Leikanger

Sysselsetjing og næringsutvikling i Leikanger

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Leikanger kommune

Ledige stillingar for Leikanger kommune. Prosent

Arbeidsløysa for Leikanger kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Leikanger

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Leikanger

Velg statistikk

Folkesetnad i Leikanger

Oppvekst- og levekår i Leikanger

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Leikanger

Skader og ulykker i Leikanger

Helserelatert åtferd i Leikanger

Helsetilstand i Leikanger

Tannhelse i Leikanger kommune

Mangfald likestilling og integrering i Leikanger

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Leikanger kommune