Vågsøy kommune

Vågsøy kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling i Vågsøy kommune

Tal innbyggarar i Vågsøy kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Vågsøy kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Vågsøy kommune

Grunnkrets kart detaljert - Vågsøy kommune

Kvar kjem innvandrarane i Vågsøy kommune frå?

Kjønnsbalanse i Vågsøy kommune

Folketal etter alder i Vågsøy kommune

Folketalsframskriving for Vågsøy kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Vågsøy kommune

Flyttestraumar inn og ut av Vågsøy

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Vågsøy

Folketalsframskriving, 2017-2030. Vågsøy

Levekår og folkehelse i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Vågsøy kommune

Næringsliv og sysselsetting i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Vågsøy kommune

Arbeidsløysa for Vågsøy kommune. Prosent

Ledige stillingar for Vågsøy kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Vågsøy

Bustad og bustadforhold i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Vågsøy?

Korleis bur innbyggarane i Vågsøy?

Kva type bustader er det i Vågsøy kommune?

Miljø og klima i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Vågsøy kommune

Mangfald likestilling og integrering i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Vågsøy kommune