Vågsøy kommune

Vågsøy kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

SSB sin side om Vågsøy kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling i Vågsøy kommune

Tal innbyggarar i Vågsøy kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Vågsøy

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Vågsøy kommune

Grunnkrets kart detaljert - Vågsøy kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Vågsøy kommune

Kjønnsbalanse i Vågsøy kommune

Folketal etter alder i Vågsøy

Alderssamansetjinga over tid i Vågsøy

Folketalsframskriving for Vågsøy kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Vågsøy kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Vågsøy

Innflyttarar i prosent av befolkning, Vågsøy

Flyttestraumar inn og ut av Vågsøy

Folketalsframskriving, 2017-2030. Vågsøy

Levekår og folkehelse i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Vågsøy kommune

Næringsliv og sysselsetting i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Vågsøy kommune

Arbeidsløysa for Vågsøy kommune. Prosent

Ledige stillingar for Vågsøy kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Vågsøy

Bustad og bustadforhold i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Vågsøy?

Korleis bur innbyggarane i Vågsøy?

Kva type bustader er det i Vågsøy kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Vågsøy kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Vågsøy kommune