Vågsøy

Vågsøy kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

SSB sin side om Vågsøy kommune

Folketalsutvikling i Vågsøy

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Vågsøy

Tal innbyggarar i Vågsøy kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Vågsøy

Grunnkrets kart - Vågsøy kommune

Grunnkrets kart detaljert - Vågsøy kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Vågsøy kommune

Kjønnsbalanse i Vågsøy kommune

Folketal etter alder i Vågsøy

Alderssamansetjinga over tid i Vågsøy

Folketalsframskriving for Vågsøy kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Vågsøy kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Vågsøy

Innflyttarar i prosent av befolkning, Vågsøy

Flyttestraumar inn og ut av Vågsøy

Folketalsframskriving, 2017-2030. Vågsøy

Sysselsetjing og næringsutvikling i Vågsøy

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Vågsøy kommune

Arbeidsløysa for Vågsøy kommune. Prosent

Ledige stillingar for Vågsøy kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Vågsøy

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Vågsøy

Velg statistikk

Folkesetnad i Vågsøy

Oppvekst- og levekår i Vågsøy

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Vågsøy

Skader og ulykker i Vågsøy

Helserelatert åtferd i Vågsøy

Helsetilstand i Vågsøy

Tannhelse i Vågsøy kommune

Mangfald likestilling og integrering i Vågsøy

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Vågsøy kommune