Luster

Luster kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Luster kommune

Folketalsutvikling i Luster

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Luster

Tal innbyggarar i Luster kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Luster

Grunnkrets kart - Luster kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Luster kommune

Kjønnsbalanse i Luster kommune

Folketal etter alder i Luster

Alderssamansetjinga over tid i Luster

Folketalsframskriving for Luster kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Luster kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Luster

Innflyttarar i prosent av befolkning, Luster

Flyttestraumar inn og ut av Luster

Folketalsframskriving, 2017-2030. Luster

Sysselsetjing og næringsutvikling i Luster

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Luster kommune

Arbeidsløysa for Luster kommune. Prosent

Ledige stillingar for Luster kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Luster

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Luster

Velg statistikk

Folkesetnad i Luster

Oppvekst- og levekår i Luster

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Luster

Skader og ulykker i Luster

Helserelatert åtferd i Luster

Helsetilstand i Luster

Tannhelse i Luster kommune

Mangfald likestilling og integrering i Luster

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Luster kommune