Luster kommune

Luster kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                    
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Luster kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Luster kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Luster kommune

Årleg folketalsutvikling i Luster kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Luster

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Luster kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Luster kommune

Kjønnsbalanse i Luster kommune

Folketal etter alder i Luster

Alderssamansetjinga over tid i Luster

Folketalsframskriving for Luster kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Luster kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Luster

Innflyttarar i prosent av befolkning, Luster

Flyttestraumar inn og ut av Luster

Folketalsframskriving, 2017-2030. Luster

Levekår og folkehelse i Luster kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Luster kommune

Næringsliv og sysselsetting i Luster kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Luster kommune

Arbeidsløysa for Luster kommune. Prosent

Ledige stillingar for Luster kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Luster

Bustad og bustadforhold i Luster kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Luster?

Korleis bur innbyggarane i Luster?

Kva type bustader er det i Luster kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Luster kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Luster kommune