Høyanger kommune

Høyanger kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Andre kjelder: 

Befolkningsutvikling- og samansetning i Høyanger kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar Høyanger kommune

Årleg folketalsutvikling i Høyanger kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Høyanger kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Høyanger kommune

Grunnkrets kart detaljert - Høyanger kommune

Folketal etter alder i Høyanger kommune

Kjønnsbalanse i Høyanger kommune

Kvar kjem innvandrarane i Høyanger kommune frå?

Folketalsframskriving for Høyanger kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Høyanger kommune

Flyttestraumar inn og ut av Høyanger

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Høyanger

Folketalsframskriving, 2017-2030. Høyanger

Levekår og folkehelse i Høyanger kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Høyanger kommune

Næringsliv og sysselsetting i Høyanger kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Høyanger kommune

Arbeidsløysa for Høyanger kommune. Prosent

Ledige stillingar for Høyanger kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Høyanger

Bustad og bustadforhold i Høyanger kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Høyanger?

Korleis bur innbyggarane i Høyanger?

Kva type bustader er det i Høyanger kommune?

Miljø og klima i Høyanger kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Høyanger kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Høyanger kommune

Mangfald likestilling og integrering i Høyanger kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Høyanger kommune