Høyanger

Høyanger kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
SSB sin side om Høyangerkommune

Folketalsutvikling i Høyanger

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Høyanger

Tal innbyggarar Høyanger kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Høyanger

Grunnkrets kart - Høyanger kommune

Grunnkrets kart detaljert - Høyanger kommune

Folketal etter alder i Høyanger

Alderssamansetjinga over tid i Høyanger

Kjønnsbalanse i Høyanger kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Høyanger kommune

Folketalsframskriving for Høyanger kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Høyanger kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Høyanger

Innflyttarar i prosent av befolkning, Høyanger

Flyttestraumar inn og ut av Høyanger

Folketalsframskriving, 2017-2030. Høyanger

Sysselsetjing og næringsutvikling i Høyanger

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Høyanger kommune

Arbeidsløysa for Høyanger kommune. Prosent

Ledige stillingar for Høyanger kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Høyanger

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Høyanger

Velg statistikk

Folkesetnad i Høyanger

Oppvekst- og levekår i Høyanger

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Høyanger

Skader og ulykker i Høyanger

Helserelatert åtferd i Høyanger

Helsetilstand i Høyanger

Tannhelse i Høyanger kommune

Mangfald likestilling og integrering i Høyanger

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Høyanger kommune