Høyanger kommune

Høyanger kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
SSB sin side om Høyangerkommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Høyanger kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar Høyanger kommune

Årleg folketalsutvikling i Høyanger kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Høyanger

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Høyanger kommune

Grunnkrets kart detaljert - Høyanger kommune

Folketal etter alder i Høyanger

Alderssamansetjinga over tid i Høyanger

Kjønnsbalanse i Høyanger kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Høyanger kommune

Folketalsframskriving for Høyanger kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Høyanger kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Høyanger

Innflyttarar i prosent av befolkning, Høyanger

Flyttestraumar inn og ut av Høyanger

Folketalsframskriving, 2017-2030. Høyanger

Levekår og folkehelse i Høyanger kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Høyanger kommune

Næringsliv og sysselsetting i Høyanger kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Høyanger kommune

Arbeidsløysa for Høyanger kommune. Prosent

Ledige stillingar for Høyanger kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Høyanger

Bustad og bustadforhold i Høyanger kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Høyanger?

Korleis bur innbyggarane i Høyanger?

Kva type bustader er det i Høyanger kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Høyanger kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Høyanger kommune