Fjaler

Fjaler kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                  SSB sin side om Fjaler kommune

Folketalsutvikling i Fjaler

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Fjaler

Tal innbyggarar i Fjaler kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Fjaler

Grunnkrets kart - Fjaler kommune

Folketal etter alder i Fjaler

Alderssamansetjinga over tid i Fjaler

Kjønnsbalanse i Fjaler kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Fjaler kommune

Folketalsframskriving for Fjaler kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Fjaler kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Fjaler

Innflyttarar i prosent av befolkning, Fjaler

Flyttestraumar inn og ut av Fjaler

Folketalsframskriving, 2017-2030. Fjaler

Sysselsetjing og næringsutvikling i Fjaler

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Fjaler kommune

Arbeidsløysa for Fjaler kommune. Prosent

Ledige stillingar for Fjaler kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Fjaler

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Fjaler

Velg statistikk

Folkesetnad i Fjaler

Oppvekst- og levekår i Fjaler

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Fjaler

Skader og ulykker i Fjaler

Helserelatert åtferd i Fjaler

Helsetilstand i Fjaler

Tannhelse i Fjaler kommune

Mangfald likestilling og integrering i Fjaler

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gaular kommune