Fjaler kommune

Fjaler kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                  SSB sin side om Fjaler kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Fjaler kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Fjaler kommune

Årleg folketalsutvikling i Fjaler kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Fjaler

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Fjaler kommune

Folketal etter alder i Fjaler

Alderssamansetjinga over tid i Fjaler

Kjønnsbalanse i Fjaler kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Fjaler kommune

Folketalsframskriving for Fjaler kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Fjaler kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Fjaler

Innflyttarar i prosent av befolkning, Fjaler

Flyttestraumar inn og ut av Fjaler

Folketalsframskriving, 2017-2030. Fjaler

Levekår og folkehelse i Fjaler kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Fjaler kommune

Næringsliv og sysselsetting i Fjaler kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Fjaler kommune

Arbeidsløysa for Fjaler kommune. Prosent

Ledige stillingar for Fjaler kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Fjaler

Bustad og bustadforhold i Fjaler kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Fjaler?

Korleis bur innbyggarane i Fjaler?

Kva type bustader er det i Fjaler kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Fjaler kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gaular kommune