Fjaler kommune

Fjaler kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Andre kjelder: 

Befolkningsutvikling- og samansetning i Fjaler kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Fjaler kommune

Årleg folketalsutvikling i Fjaler kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Fjaler kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Fjaler kommune

Folketal etter alder i Fjaler kommune

Kjønnsbalanse i Fjaler kommune

Kvar kjem innvandrarane i Fjaler kommune frå?

Folketalsframskriving for Fjaler kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Fjaler kommune

Flyttestraumar inn og ut av Fjaler

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Fjaler

Folketalsframskriving, 2017-2030. Fjaler

Levekår og folkehelse i Fjaler kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Fjaler kommune

Næringsliv og sysselsetting i Fjaler kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Fjaler kommune

Arbeidsløysa for Fjaler kommune. Prosent

Ledige stillingar for Fjaler kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Fjaler

Bustad og bustadforhold i Fjaler kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Fjaler?

Korleis bur innbyggarane i Fjaler?

Kva type bustader er det i Fjaler kommune?

Miljø og klima i Fjaler kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Fjaler kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Fjaler kommune

Mangfald likestilling og integrering i Fjaler kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Gaular kommune