Mangfald, likestilling og integrering

Fylkeskommunen skal bidra til nedbygging av diskriminerande barreriar og hindre at nye vert skapte. Fylkeskommunen skal arbeide målretta for å fremje likestilling, likeverd og mangfald.


Integrering

Velg statistikk

Eit fleirkulturelt samfunn

Opplæring og innvandrarar

I jobb etter introduksjonsprogrammet. Prosent

Innvandrarar i jobb etter butid

Innvandrarar i jobb etter butid. Over tid

Innvandrarar i jobb etter butid (0-4 år). Per kommune.

Innvandrarar i jobb etter landbakgrunn

Del sysselsette blant innvandrarane frå EU-land i Aust-Europa

Universell utforming

Velg statistikk

Badeplassar og skianlegg

Sentrumsnære turvegar

Kjønn

Velg statistikk

Menn og kvinner på arbeidsmarkedet

Kjønnssamansetjing i befolkninga

Kjønn og utdanning