Naustdal kommune

Naustdal kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Naustdal kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Naustdal kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Naustdal kommune

Årleg folketalsutvikling i Naustdal kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Naustdal

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Naustdal kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland.Naustdal kommune

Kjønnsbalanse i Naustdal kommune

Folketal etter alder i Naustdal

Alderssamansetjinga over tid i Naustdal

Folketalsframskriving for Naustdal kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Naustdal kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Naustdal

Innflyttarar i prosent av befolkning, Naustdal

Flyttestraumar inn og ut av Naustdal

Folketalsframskriving, 2017-2030. Naustdal

Levekår og folkehelse i Naustdal kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Naustad kommune

Næringsliv og sysselsetting i Naustdal kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Naustdal kommune

Arbeidsløysa for Naustdal kommune. Prosent

Ledige stillingar for Naustdal kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Naustdal

Bustad og bustadforhold i Naustdal kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Naustdal?

Korleis bur innbyggarane i Naustdal?

Kva type bustader er det i Naustdal kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Naustdal kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Naustdal kommune