Selje kommune

Selje kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Andre kjelder:

Befolkningsutvikling- og samansetning i Selje kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Selje kommune

Årleg folketalsutvikling i Selje kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Selje kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Selje kommune

Kvar kjem innvandrarane i Selje kommune frå?

Kjønnsbalanse i Selje kommune

Folketal etter alder i Selje kommune

Folketalsframskriving for Selje kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Selje kommune

Flyttestraumar inn og ut av Selje

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Selje

Folketalsframskriving, 2017-2030. Selje

Levekår og folkehelse i Selje kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Selje kommune

Næringsliv og sysselsetting i Selje kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Selje kommune

Arbeidsløysa for Selje kommune. Prosent

Ledige stillingar for Selje kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Selje

Bustad og bustadforhold i Selje kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Selje?

Korleis bur innbyggarane i Selje?

Kva type bustader er det i Selje kommune?

Miljø og klima i Selje kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Selje kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Selje kommune

Mangfald likestilling og integrering i Selje kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Selje kommune