Selje kommune

Selje kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Selje kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Selje kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Selje kommune

Årleg folketalsutvikling i Selje kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Selje

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Selje kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Selje kommune

Kjønnsbalanse i Selje kommune

Folketal etter alder i Selje

Alderssamansetjinga over tid i Selje

Folketalsframskriving for Selje kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Selje kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Selje

Innflyttarar i prosent av befolkning, Selje

Flyttestraumar inn og ut av Selje

Folketalsframskriving, 2017-2030. Selje

Levekår og folkehelse i Selje kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Selje kommune

Næringsliv og sysselsetting i Selje kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Selje kommune

Arbeidsløysa for Selje kommune. Prosent

Ledige stillingar for Selje kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Selje

Bustad og bustadforhold i Selje kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Selje?

Korleis bur innbyggarane i Selje?

Kva type bustader er det i Selje kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Selje kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Selje kommune