Selje

Selje kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   SSB sin side om Selje kommune

Folketalsutvikling i Selje

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Selje

Tal innbyggarar i Selje kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Selje

Grunnkrets kart - Selje kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Selje kommune

Kjønnsbalanse i Selje kommune

Folketal etter alder i Selje

Alderssamansetjinga over tid i Selje

Folketalsframskriving for Selje kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Selje kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Selje

Innflyttarar i prosent av befolkning, Selje

Flyttestraumar inn og ut av Selje

Folketalsframskriving, 2017-2030. Selje

Sysselsetjing og næringsutvikling i Selje

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Selje kommune

Arbeidsløysa for Selje kommune. Prosent

Ledige stillingar for Selje kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Selje

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Selje

Velg statistikk

Folkesetnad i Selje

Oppvekst- og levekår i Selje

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Selje

Skader og ulykker i Selje

Helserelatert åtferd i Selje

Helsetilstand i Selje

Tannhelse i Selje kommune

Mangfald likestilling og integrering i Selje

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Selje kommune