Befolkningsutvikling- og samansetning i Eid kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Eid kommune

Årleg folketalsutvikling i Eid kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Eid kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Eid kommune

Grunnkrets kart detaljert - Eid kommune

Kvar kjem innvandrarane i Eid kommune frå?

Kjønnsbalanse i Eid kommune

Folketal etter alder i Eid kommune

Folketalsframskriving for Eid kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Eid kommune

Flyttestraumar inn og ut av Eid

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Eid

Folketalsframskriving, 2017-2030. Eid