Bustad og bustadforhold i Eid kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Eid?

Korleis bur innbyggarane i Eid?

Kva type bustader er det i Eid kommune?