Eid kommune

Eid kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Eid kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Eid kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Eid kommune

Årleg folketalsutvikling i Eid kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Eid

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Eid kommune

Grunnkrets kart detaljert - Eid kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Eid kommune

Kjønnsbalanse i Eid kommune

Folketal etter alder i Eid

Alderssamansetjinga over tid i Eid

Folketalsframskriving for Eid kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Eid kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Eid

Innflyttarar i prosent av befolkning, Eid

Flyttestraumar inn og ut av Eid

Folketalsframskriving, 2017-2030. Eid

Levekår og folkehelse i Eid kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Eid kommune

Næringsliv og sysselsetting i Eid kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Eid kommune

Arbeidsløysa for Eid kommune. Prosent

Ledige stillingar for Eid kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Eid

Bustad og bustadforhold i Eid kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Eid?

Korleis bur innbyggarane i Eid?

Kva type bustader er det i Eid kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Eid kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Eid kommune