Eid

Eid kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   
Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

SSB sin side om Eid kommune

Folketalsutvikling i Eid

Velg statistikk

Årleg folketalsutvikling for Eid

Tal innbyggarar i Eid kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Eid

Grunnkrets kart - Eid kommune

Grunnkrets kart detaljert - Eid kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Eid kommune

Kjønnsbalanse i Eid kommune

Folketal etter alder i Eid

Alderssamansetjinga over tid i Eid

Folketalsframskriving for Eid kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Eid kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Eid

Innflyttarar i prosent av befolkning, Eid

Flyttestraumar inn og ut av Eid

Folketalsframskriving, 2017-2030. Eid

Sysselsetjing og næringsutvikling i Eid

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Eid kommune

Arbeidsløysa for Eid kommune. Prosent

Ledige stillingar for Eid kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Eid

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Eid

Velg statistikk

Folkesetnad i Eid

Oppvekst- og levekår i Eid

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Eid

Skader og ulykker i Eid

Helserelatert åtferd i Eid

Helsetilstand i Eid

Tannhelse i Eid kommune

Mangfald likestilling og integrering i Eid

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Eid kommune