Kommuneøkonomi

I analysane som vert nytta nedanfor blir det brukt konserntal frå kommunane som grunnlag. Dette betyr at i tillegg til kommunerekneskapen vert og kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) inkludert.  


Dei økonomiske hovudtala viser at kommunane i Sogn og Fjordane har noko mindre robust økonomi enn landsgjennomsnittet, spesielt er dette knytt til inntekter (rammetilskot) som har samanheng med folketalsutviklinga og lågare disposisjonsfond. Gjeldsnivået til kommunane i fylket har i fleire år vore under landsgjennomsnittet, men i 2016 auka langsiktig gjeld samanlikna med driftsinntektene til over gjennomsnittet for landet. Det er store ulikskapar mellom kommunane sin økonomi, og dette kjem først og fremst som følgje av eit ulikt inntektsgrunnlag, særleg frå skattar og avgifter frå naturressursar. 

Likviditeten i kommunane 
Likviditeten er i gjennomsnitt noko svakare for vårt fylke enn landet, og differansen mot landsgjennomsnittet er noko større i 2016, samanlikna med året før. Det er store variasjonar mellom kommunane. Leikanger har ein arbeidskapital på 47,9 prosent, Aurland 46,2 og Hornindal 45,5 prosent av driftsinntektene. Etter tap på plasseringar i Terra har Bremanger framleis negativ arbeidskapital med – 4,4 prosent. Naustdal kommune har òg negativ arbeidskapital på - 4 prosent.

Kommuneøkonomi

Velg statistikk

Driftsresultatet i kommunane

Lånegjeld i kommunane

Disposisjonsfond

Inntektssystemet