Kommuneøkonomi

I analysane som vert nytta nedanfor blir det brukt konserntal frå kommunane som grunnlag. Dette betyr at i tillegg til kommunerekneskapen vert og kommunale føretak (KF) og interkommunale selskap (IKS) inkludert.

Dei økonomiske hovudtala viser at kommunane i Sogn og Fjordane har noko mindre robust økonomi enn landsgjennomsnittet, spesielt er dette knytt til inntekter (rammetilskot) som har samanheng med folketalsutviklinga og lågare disposisjonsfond. For det siste har det vore ei positiv utvikling dei siste åra, men noko under gjennomsnittet for landet. Gjeldsnivået til kommunane i fylket har i fleire år vore under landsgjennomsnittet, men er no oppe på same nivå som landet. Det er store ulikskapar mellom kommunane sin økonomi, og dette kjem først og fremst som følgje av eit ulikt inntektsgrunnlag, særleg frå skattar og avgifter frå naturressursar.


Likviditeten i kommunane 
Likviditeten til kommunane har utvikla seg positivt dei siste fem åra, og ligg no nesten på eit gjennomsnitt for landet. Det er store variasjonar mellom kommunane. Leikanger hadde i 2017 ein arbeidskapital på 46,3 prosent, Hornindal 42,5 og Aurland 36,2 prosent av driftsinntektene. Etter tap på plasseringar i Terra har Bremanger framleis negativ arbeidskapital med – 10,2 prosent, som er ei svekking frå året før (4,4 %).

Kommuneøkonomi

Velg statistikk

Driftsresultatet i kommunane

Lånegjeld i kommunane

Disposisjonsfond