Befolkningsutvikling- og samansetning i Flora kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Flora kommune

Årleg folketalsutvikling i Flora kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Flora kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Flora kommune

Grunnkrets kart detaljert - Flora kommune

Folketal etter alder i Flora kommune

Kjønnsbalanse i Flora kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Flora kommune

Folketalsframskriving for Flora kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Flora kommune

Flyttestraumar inn og ut av Flora

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Flora

Folketalsframskriving, 2017-2030. Flora