Flora kommune

Flora kommune, kart.jpg

Fylkeskommunen ønsker å samarbeide med kommunane om kunnskapsgrunnlag i planlegginga. For dei fleste kommunane vil det vere nyttig å samanstille eller gi ei oversikt over utviklingstrekk for kommunen i forbindelse med utarbeidinga av kommunal planstrategi og andre planar. Ei slik samanstilling eller oversikt kan vere nyttig for å finne dei mest sentrale utfordringane til kommunen og dermed kva planbehov kommunen har i valperioden.

For å lette arbeidet ute i kommunane har vi laga kommunesider der vi samlar statistikk som kan vere relevant å nytte for å skildre utviklingstrekka i kommunen i ein kommunal planstrategi og i andre planar. Tema som er lista under er ikkje ei uttømmande oversikt over utviklingstrekk i kommunen, men er meint å vere ein hjelp til å kome i gang med arbeidet. For nokre kommunar kan det også vere relevant å skildre utviklingstrekk innanfor satsingsområde i gjeldande kommuneplan. 

Til kommunal planstrategi 2016-2020 utarbeida vi eit notat med tal, prognosar og analyse for kommunen. Sjå Utkast - NOTAT Tal, prognoser og analyser

Andre kjelder: 

Befolkningsutvikling- og samansetning i Flora kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Flora kommune

Årleg folketalsutvikling i Flora kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling i Flora kommune

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Flora kommune

Grunnkrets kart detaljert - Flora kommune

Folketal etter alder i Flora kommune

Kjønnsbalanse i Flora kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Flora kommune

Folketalsframskriving for Flora kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Flora kommune

Flyttestraumar inn og ut av Flora

Inn- og utflyttarar i prosent av befolkninga, Flora

Folketalsframskriving, 2017-2030. Flora

Levekår og folkehelse i Flora kommune

Velg statistikk

Kommunal folkehelseoversikt

Data til folkehelseoversikt

Tannhelse i Flora kommune

Næringsliv og sysselsetting i Flora kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Flora kommune

Arbeidsløysa for Flora kommune. Prosent

Ledige stillingar for Flora kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Flora

Bustad og bustadforhold i Flora kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Flora?

Korleis bur innbyggarane i Flora?

Kva type bustader er det i Flora kommune?

Miljø og klima i Flora kommune

Velg statistikk

Klima i fylkeskommunal- og kommunal planlegging

Kultur i Flora kommune

Velg statistikk

Bibliotek i Flora kommune

Mangfald likestilling og integrering i Flora kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Flora kommune