Flora kommune

Flora kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

SSB sin side om Flora kommune

Befolkningsutvikling- og samansetning i Flora kommune

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Flora kommune

Årleg folketalsutvikling i Flora kommune

Kvartalsvis folketalsutvikling Flora

Tal innbyggarar i grunnkretsane i Flora kommune

Grunnkrets kart detaljert - Flora kommune

Folketal etter alder i Flora

Alderssamansetjinga over tid i Flora

Kjønnsbalanse i Flora kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Flora kommune

Folketalsframskriving for Flora kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Flora kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Flora

Innflyttarar i prosent av befolkning, Flora

Flyttestraumar inn og ut av Flora

Folketalsframskriving, 2017-2030. Flora

Levekår og folkehelse i Flora kommune

Velg statistikk

Tannhelse i Flora kommune

Næringsliv og sysselsetting i Flora kommune

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Flora kommune

Arbeidsløysa for Flora kommune. Prosent

Ledige stillingar for Flora kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Flora

Bustad og bustadforhold i Flora kommune

Velg statistikk

Eiger eller leiger innbyggarane bustad i Flora?

Korleis bur innbyggarane i Flora?

Kva type bustader er det i Flora kommune?

Mangfald likestilling og integrering i Flora kommune

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Flora kommune