Flora

Flora kommune, kart.jpg

Statistikk på kommunenivå i ulike kategoriar

Utkast til notat - Tal, prognosar og analyse for kommunen. til bruk i kommunal planstrategi 2016 - 2020                                                                                                                                                                                   

SSB sin side om Flora kommune

Folketalsutvikling i Flora

Velg statistikk

Tal innbyggarar i Flora kommune

Årleg folketalsutvikling for Flora

Kvartalsvis folketalsutvikling Flora

Grunnkrets kart - Flora kommune

Grunnkrets kart detaljert - Flora kommune

Folketal etter alder i Flora

Alderssamansetjinga over tid i Flora

Kjønnsbalanse i Flora kommune

Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre etter opphavsland. Flora kommune

Folketalsframskriving for Flora kommune etter aldersgrupper

Framskriving av eldre i Flora kommune

Utflyttarar i prosent av befolkning, Flora

Innflyttarar i prosent av befolkning, Flora

Flyttestraumar inn og ut av Flora

Folketalsframskriving, 2017-2030. Flora

Sysselsetjing og næringsutvikling i Flora

Velg statistikk

Sysselsette etter arbeidsstad og næring i Flora kommune

Arbeidsløysa for Flora kommune. Prosent

Ledige stillingar for Flora kommune. Prosent

Sysselsette per overlevde føretak- ved føretakas femte overlevingsår. Flora

Levekår, livskvalitet, oppvekst og helse i Flora

Velg statistikk

Folkesetnad i Flora

Oppvekst- og levekår i Flora

Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø i Flora

Skader og ulykker i Flora

Helserelatert åtferd i Flora

Helsetilstand i Flora

Tannhelse i Flora kommune

Mangfald likestilling og integrering i Flora

Velg statistikk

Faktaark for integreringen i Flora kommune